Domov     O nas     Kontakt

Županja

Lili Butina, županja Občine Kostel 
Kontakt: lili.butina@kostel.si


 

Spoštovani občani, občanke, prijatelji Kostela!

Dovolite mi, da kot županja Kostela namenim par besed obiskovalcem spletne strani občine Kostel.

Na mesto županje te prelepe male občine sem bila izvoljena na lokalnih volitvah 5. oktobra 2014, svojo funkcijo sem pričela opravljati 3. novembra 2014.

Imam ogromno želja in načrtov, ki jih bom po svojih močeh skušala uresničiti.

Cilj pa je samo eden: po svojih močeh izboljšati kvaliteto življenja naših prebivalcev. Šele, ko bomo prepričani, da smo naredili vse kar je bilo možno za svoje Kostelce in Kostelke, bomo projekte nadgrajevali z razvojem turistične ponudbe in ostalimi projekti, vezanimi za dolgoročni razvoj Kostela.

Nagovarjam v množini, ker sem kandidirala in bila izvoljena skupaj s svojo ekipo. Tako da vedno lahko računam na podporo svetnikov, zunanjih sodelavcev in zaposlenih na občinski upravi!

Sem mnenja, da lahko edino  skupaj dosežemo veliko. Prosim pa vas za potrpljenje. Zastavljenih ciljev ne bomo dosegli čez noč, zdaj počasi gradimo temelje… šele čez čas bodo razvidni obrisi načrtovanih aktivnosti tudi na zunaj.

 

Živimo skupaj - ustvarjajmo skupaj!


Županja Občine Kostel 
Lili Butina

 

 

V mandatnem obdobju 2014 - 2018 sem za županjo Občine Kostel izvoljena Lili Butina. Svojo funkcijo bom opravljala poklicno. Za podžupana Občine Kostel sem imenovala Aljošo Beljana. 

 

Naloge županje:

 • predstavlja in zastopa občino,
 • predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta,
 • izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge osebe za izvajanje posameznih nalog izvrševanja občinskega proračuna,
 • skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih odločitev občinskega sveta,
 • odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja,
 • skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov občine,
 • predlaga občinskemu svetu ustanovitev organov občinske uprave, določitev njihovega delovnega področja in notranje organizacije,določi sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi,
 • odloča o imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi ter pooblašča tajnika občine za te naloge,
 • imenuje in razrešuje tajnika občine, predstojnike organov občinske uprave in organov skupne občinske uprave,
 • usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in organov skupne občinske uprave,
 • opravlja druge zadeve, ki jih določa ta zakon in ta statut.


Naloge podžupana:
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan pooblasti. Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan pooblasti. Podžupan v primeru predčasnega prenehanja mandata župana začasno opravlja funkcijo župana.