Domov     O nas     Kontakt

Nadzorni odbor

Člani nadzornega odbora v mandatnem obdobju 2010 – 2014:

(November 2014 - Februar 2017)

Vera Cimprič – predsednica, 
Andrea Mavrovič – članica, 
Vesna Krese – članica.

(Marec 2017 → )

Branko Zlobko – predsednik, 
Albin Likar – član, 
Alan Furlani – član.

 

Pristojnosti nadzornega odbora:

  • opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
  • nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
  • nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

 

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, svetov ožjih delov občine, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.