Domov     O nas     Kontakt

Obvestilo podjetja Hydrovod - VS Jakšiči-Fara

18. Junij 2019

Podjetje Hydrovod obvešča vse porabnike pitne vode vodovodnega sistema Jakšiči-Fara, da je voda zdravstveno ustrezna, zato je v prehrambene namene ni več potrebn

več

Obvestilo MIR - meritve hitrosti

18. Junij 2019

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Kočevje, Kostel in Osilnica obvešča, da bo občinsko redarstvo v petek, 21. 6. 2019, izvajalo meritve najvi&scaro

več

Zdravstveni dom Kočevje - obvestilo

15. Junij 2019

Zdravstveni dom Kočevje obvešča, da bo ordinacija splošnega zdravnika v Zdravstveni postaji Vas, v sredo 19. 6. 2019, obratovala od 11. do 15

več

Kontaktni podatki

Občina Kostel
Vas 4
1336 Kostel

Tel.: 01 / 894 80 06
Fax: 01 / 894 80 07


E-naslov:  
obcina@kostel.si     
medobcinska.uprava@kostel.si

Katalog informacij javnega značaja - STAR

O B Č I N A  K O S T E L

 

Katalog informacij javnega značaja
Občine Kostel

 

 1. Osnovni podatki o katalogu
 2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
 3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
 4. Stroškovnik in cenik
 5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja


1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naslov: Vas 4
Pošta: 1336 Kostel
Telefon: 01 894 80 06
Fax: 01 894 80 07
E-pošta: obcina@kostel.si 
 in medobcinska.uprava@kostel.si

Županja: Lilijana Butina
Odgovorna uradna oseba: Lilijana Butina, županja
Datum prve objave kataloga: Januar 2008
Datum objave zadnje spremembe kataloga: April 2015
Druge oblike kataloga: Katalog v  fizični obliki - dostopen na sedežu občine v času uradnih ur
Pravna podlaga: 
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

Iskalnik po vsebini kataloga informacij javnega značaja: povezava


2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

 

2.a Organigram in podatki o organizaciji občine

Delovno področje občine: katalog pristojnosti občin
Organi občine: županja, občinski svet, nadzorni odbor

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot: 

 • Občinska uprava Občine Kostel
  Vas 4, 1336 Kostel, tel: 01 894 80 06, fax: 01 894 80 07, obcina@kostel.si
  Helena Vidic Bizjak, direktorica Občinske uprave Občine Kostel
 • Medobčinska uprava občin Kostel in Osilnica
  Vas 4, 1336 Kostel, tel: 01 894 80 06, fax: 01 894 80 07, medobcinska.uprava@kostel.si 
  Helena Vidic Bizjak, vodja Medobčinske uprave občin Kostel in Osilnica
 • Režijski obrat
  Vas 4, 1336 Kostel, tel: 01 894 80 06, fax: 01 894 80 07, obcina@kostel.si
  Nežika Zdravič, vodja Režijskega obrata

 

Organigram: 

 

 

2.b Kontaktni podatki osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba: Helena Vididc Bizjak, direktorica Občinske uprave Občine Kostel, vodja Medobčinske uprave občin Kostel in Osilnica
Občina Kostel, Vas 4, 1336 Kostel
Tel: 01 894 80 06, Fax: 01 894 80 07
E-pošta: helena.vidic-bizjak@kostel.si

 

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja samoupravne lokalne skupnosti

Državni register: http://zakonodaja.gov.si/rpsi/rps_kazala.html
Predpisi lokalne skupnosti: katalog lokalnih predpisov občine
Predpisi lokalne skupnosti po letih: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
Predpisi EU: register veljavne zakonodaje EU

 

2.d Seznam predlogov predpisov

Predlogi predpisov lokalne skupnosti: /
Predlogi predpisov lokalne skupnosti po letih: /

 

2.e Seznam sprejetih in predlaganih strateških in programskih dokumentov ter znanstvenih mnenj, poročil in analiz iz delovnega področja organa sveta

Seje občinskega sveta: mandat 2002 - 2006, mandat 2006 - 2010, mandat 2010 - 2014
Seje občinskega sveta po letih: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
Seznam strateških in programskih dokumentov: katalog strateških in programskih dokumentov
Seznam predlaganih strateških in programskih dokumentov: / 

 

2.f Katalog upravnih ali zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih ali javnih storitev, ki jih organ vodi oziroma zagotavlja svojim uporabnikom
Vrste upravnih postopkov, ki jih vodi občinska uprava: katalog postopkov oz. drugih storitev

 

 

2.g Seznam evidenc s katerimi upravlja organ

Ime evidence: Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest
Evidenca o strukturi javnih uslužbencev po nazivih
Normativna podlaga: 21. člen Zakona o javnih uslužbencih /ZJU/
Opis in pogoji dostopa do evidence: -
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
 
Ime evidence: Evidenca o podatkih, ki se nanašajo na reševanje upravnih stvari
Normativna podlaga: 322. člen Zakona o splošnem upravnem postopku /ZUP/
Opis in pogoji dostopa do evidence: -
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
 
Ime evidence: Register stanovanj v lasti občine
Normativna podlaga: 154. člen Stanovanjskega zakona /SZ-1/
Opis in pogoji dostopa do evidence: -
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
 
Ime evidence: Evidenca najemnih pogodb za poslovne stavbe in poslovne prostore
Normativna podlaga: 13. člen Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih /ZPSPP/
Opis in pogoji dostopa do evidence: -
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
 
Ime evidence: Evidenca o izdanih odločbah o prekrških
Normativna podlaga: 203. člen Zakona o prekrških /ZP-1/
Opis in pogoji dostopa do evidence: -
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
 
Ime evidence: Centralna evidenca pravnih oseb in premoženja v lasti občine
Normativna podlaga: 71. člen Zakona o javnih financah /ZJF/
Opis in pogoji dostopa do evidence: -
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
 
Ime evidence: Evidence o transakcijah javnih sredstev med občino in javnimi podjetji
Normativna podlaga: 5. člen Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti /ZPFOLERD/
Opis in pogoji dostopa do evidence: -
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
 
Ime evidence: Evidenca nepremičnega premoženja v lasti občine in oseb javnega prava, katerih ustanoviteljica je občina
Normativna podlaga: 35. člen Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin /ZSDPO/
Opis in pogoji dostopa do evidence: -
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
 
Ime evidence: Evidenca o občinskih cestah in objektih na njih, ki so v lasti občine
Normativna podlaga: 3. člen Zakona o javnih cestah /ZJC/
Opis in pogoji dostopa do evidence: -
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
 
Ime evidence: Evidenca socialnega položaja družin zaradi določitve plačila staršev
Normativna podlaga: 45. člen Zakona o vrtcih /ZVrt/
Opis in pogoji dostopa do evidence: -
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
 
Ime evidence: Evidenca najemnikov grobov
Kataster grobov
Normativna podlaga: 23. člen Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč /ZPPDUP/
Opis in pogoji dostopa do evidence: -
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
 
Ime evidence: Evidenca zavezancev za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
Normativna podlaga: 56. člen Zakona o stavbnih zemljiščih /ZSZ/
Opis in pogoji dostopa do evidence: -
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

 

 

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Občina ne poseduje drugih informatiziranih zbirk podatkov

 

2.i Seznam pomembnejših vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja ali seznam posameznih pomembnih dokumentov, ki vsebujejo informacije javnega značaja
/

 

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Tehnični pogoji za dostop do elektronskega kataloga informacij javnega značaja: -
Uradne ure organa za dostop do kataloga informacij javnega značaja: - vsak delavnik v poslovnem času
Neposreden dostop do kataloga informacij javnega značaja: - osebni dostop na sedežu občine
- dostop po elektronski poti
Dostop na podlagi zahteve: Neformalna zahteva: - ustna zahteva- preko telefona- po elektronski poti
Formalna zahteva: - zahteva podana ustno na zapisnik- pisna zahteva po pošti- vložitev zahteve po elektronski pošti Zahtevo se lahko poda na uradni elektronski naslov Občine Kostel:
obcina@kostel.si
Dostop do kataloga informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami: Prilagojen dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami.
Delni dostop: -

 
4. STROŠKOVNIK IN CENIK

Cena za posredovanje informacij javnega značaja: Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis).
V primeru, da boste zahtevali informacije za ponovno uporabo in v pridobitne namene, vam bomo za posredovane informacije javnega značaja zaračunali materialne stroške. Informacij javnega značaja ne zaračunamo, če gre za uporabo informacij javnega značaja z namenom informiranja, zagotavljanja svobode izražanja, kulture in umetnosti ter uporabe informacij s strani medijev.
Če so informacije javnega značaja brezplačno objavljene na spletu, vam cene informacij za namen ponovne uporabe ne bomo zaračunali. V primeru, da boste zahtevali informacije javnega značaja v večjem obsegu, lahko od vas zahtevamo vnaprejšnji polog odmerjenega zneska za kritje stroškov posredovanja zahtevanih informacij.
Drugi pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja: /


 
5. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Seznam 10 najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja: /