Domov     O nas     Kontakt

Odbori in komisije

ODBOR ZA GOSPODARSTVO

Suzana Ožanič – predsednica,
Aljoša Beljan – član, 
Matija Zdravič – član, 
Nataša Žagar – članica (mandat prenehal 28. 3. 2017),
Marko Preložnik - član (mandat nastopil 28. 3. 2017), 
Iztok Pantar – član.

Odbor za gospodarstvo opravlja zlasti naslednje naloge:

 • obravnava proračun in zaključni račun občine,
 • spremlja in po potrebi daje mnenje k izvrševanju proračuna,
 • obravnava in spremlja gospodarjenje z občinskim premoženjem,
 • obravnava vprašanja glede upravljanja in urejanja lokalnih gospodarskih javnih služb,
 • na zahtevo sveta daje mnenje glede vprašanj s področja gospodarstva in financ iz pristojnosti občin,
 • obravnava vprašanja s področja turizma, kmetijstva, gozdarstva in drugih gospodarskih dejavnosti,
 • daje pobude za agrotehnične ukrepe na območju občine,
 • opravlja druge zadeve po nalogu sveta.

 

ODBOR ZA NEGOSPODARSTVO

Nataša Letig Žagar – predsednica,
Igor Volf – član, 
Martin Marinč – član, 
Aleš Cimprič   član, 
Vido Petek – člani.

Odbor za negospodarstvo opravlja zlasti naslednje naloge:

 • obravnava vprašanja v zvezi z izobraževanjem, kulturo, informacijsko-dokumentacijsko dejavnostjo, športom in rekreacijo,
 • daje mnenje v zvezi z ustanovitvenimi akti javnih zavodov, ki opravljajo družbene javne službe lokalnega pomena,
 • obravnava socialno politiko občine in jo predlaga svetu v sprejem,
 • opravlja druge zadeve iz področja dejavnosti po nalogu sveta.

 

ODBOR ZA OKOLJE IN PROSTOR

Franc Vršnik – predsednik, 
Igor Volf – član, 
Nataša Letig Žagar – članica, 
Dr. Stanko Nikolič – član, 
Vanja Selan – članica. 

Odbor za okolje in prostor opravlja zlasti naslednje naloge:

 • obravnava vprašanja iz varstva okolja, urejanja prostora ter gospodarske infrastrukture,
 • obravnava prostorske planske akte občine in prostorsko izvedbene akte,
 • obravnava politiko prostorskega razvoja občine in spremlja njeno izvrševanje,
 • obravnava vprašanja ureditve krajevnega prometa,
 • obravnava druga vprašanja s področja urbanizma,
 • obravnava ohranjanje poseljenosti in kulturne krajine, ohranjanje kmetijske zemlje, varstvo kmetijskih zemljišč in voda pred onesnaževanjem in nesmotrno rabo,
 • opravlja druge zadeve po nalogu sveta.

 

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

Igor Volf – predsednik, 
Nataša Letig Žagar – članica, 
Franc Vršnik – član. 

Naloge komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:

 • občinskemu svetu predlaga kandidate za delovna telesa občinskega sveta in druge organe, ki jih imenuje občinski svet,
 • občinskemu svetu ali županu daje pobude oziroma predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini,
 • pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zvezi s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev ter izvršuje odločitve občinskega sveta, zakone in predpise, ki urejajo plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev,
 • obravnava druga vprašanja, ki mu jih določi občinski svet.