Domov     O nas     Kontakt

3. javni poziv LAS - animacijske delavnice s predstavitvijo javnega poziva in delavnico izpolnjevanja vloge na poziv

18. Februar 2019

LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe je dne 31. 1. 2019 na svoji spletni strani (www.las-ppd.si) objavil 3. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev

več

Obvestilo Zdravstvenega doma Kočevje

17. Januar 2019

Spoštovani! Od marca 2018 dela na zdravstveni postaji Vas Fara nova zobozdravnica, Samira Naneh dr.dent.med. V kolikor želite hoditi k zobozdravniku v vaši bli

več

Obvestilo Komunale Kočevje

17. Januar 2019

KOMUNALA Kočevje, d.o.o. obvešča svoje uporabnike, ki jim v pošti ni bil dostavljen koledar odvoza odpadkov za leto 2019, da lahko ponovno dostavo koledarja naro

več

Kontaktni podatki

Občina Kostel
Vas 4
1336 Kostel

Tel.: 01 / 894 80 06
Fax: 01 / 894 80 07


E-naslov:  
obcina@kostel.si     
medobcinska.uprava@kostel.si

Vaške skupnosti

Člani vaških odborov v mandatnem obdobju 2014 – 2018:

1. VAŠKI ODBOR BANJA LOKA

Selan Mojca – predsednica, Banja Loka 7A, 1336 Kostel
Cvitkovič Ana – podpredsednica, Briga 1A, 1336 Kostel
Klarič Mihael – član, Nova sela 22, 1336 Kostel
Ofak Marjan – član, Stružnica 1, 1336 Kostel
Ložar Jože - član, Zapuže pri Kostelu 1, 1336 Kostel

2. VAŠKI ODBOR VRH

Selan Bojana – predsednica, Vrh pri Fari 2A, 1336 Kostel
Štefančič Anton – podpredsednik, Vrh pri Fari 8A, 1336 Kostel
Jurkovič Jože – član, Gotenc 6, 1336 Kostel
Klobučar Alojz – član, Vrh pri FAri 4, 1336 Kostel
Južnič Anton – član, Krkovo nad Faro 5, 1336 Kostel

3. VAŠKI ODBOR FARA - VAS

Kastelic Rudolf – predsednik, Slavski Laz 3A, 1336 Kostel
Bizjak Andrejka - podpredsednica, Potok 18, 133 Kostel
Ofak Biserka – članica, Potok 3A, 1336 Kostel
Rački Marija – članica, Pirče 15, 1336 Kostel
Samsa Alojzij – član, Gorenja Žaga 1A, 1336 Kostel

4. VAŠKI ODBOR KUŽELJ

Malnar Jure – predsednik, Kuželj 23A, 1336 Kostel
Šoš Zlatko – podpredsednik, Srobotnik ob Kolpi 2A, 1336 Kostel
Bauer Marija – članica, Laze pri Kostelu 16, 1336 Kostel

Zaradi zadovoljevanja posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij so v občini kot ožji deli občine ustanovljene vaške skupnosti:

 1. Vaška skupnost Banjaloka za naselja:
  Ajbelj, Banjaloka, Briga, Drežnik, Dolenji Potok, Srednji Potok, Gorenji Potok, Jesenov Vrt, Kaptol, Lipovec pri Kostelu, Nova sela, Podstene pri Kostelu, Puc, Rajšele, Rake, Selo pri Kostelu, Stružnica, Suhor, Vimolj, Zapuže pri Kostelu.
 2. Vaška skupnost Vrh za naselja:
  Colnarji, Delač, Dren, Gotenc, Kostel, Krkovo nad Faro, Oskrt, Padovo pri Fari, Poden, Stelnik, Vrh pri Fari.
 3. Vaška skupnost Fara – Vas za naselja:
  Brsnik, Dolenja Žaga, Fara, Gorenja Žaga, Grgelj, Grivac, Hrib pri Fari, Jakšiči, Kuželič, Mavrc, Petrina, Pirče, Planina, Potok, Sapnik, Slavski Laz, Štajer, Tišenpolj, Vas.
 4. Vaška skupnost Kuželj za naselja:
  Gladloka, Kuželj, Laze pri Kostelu, Srobotnik ob Kolpi.

 Vaške skupnosti sodelujejo pri opravljanju javnih zadev v občini, in sicer:

 • dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih programov občine na področju javne infrastrukture na svojem območju ter sodelujejo pri izvajanju komunalnih investicij in investicij v javno razsvetljavo na njihovem območju in sodelujejo pri nadzoru nad opravljenimi deli,
 • sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo in zaščiti virov pitne vode,
 • sodelujejo pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih služb,
 • dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji,
 • dajejo predloge za ureditev in olepševanje kraja (ocvetličenja, ureditev in vzdrževanje sprehajalnih poti ipd.) in pri tem sodelujejo,
 • dajejo pobude za dodatno prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejevanje hitrosti ipd.),
 • predlagajo programe javnih del,
 • sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo območje njihove skupnosti,
 • oblikujejo pobude za spremembo prostorskih, planskih in izvedbenih aktov ter jih posredujejo pristojnemu organu občine,
 • dajejo mnenja glede spremembe namembnosti kmetijskega prostora v druge namene, predvidenih gradenj večjih proizvodnih in drugih objektov v skupnosti, za posege v kmetijski prostor (agromelioracije, komasacije), pri katerih bi prišlo do spremembe režima vodnih virov,
 • seznanjajo pristojni organ občine s problemi in potrebami prebivalcev skupnosti na področju urejanja prostora in varstva okolja,
 • sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev,
 • spremljajo nevarnosti na svojem območju in o tem obveščajo štab za civilno zaščito ter po potrebi prebivalstvo in sodelujejo pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja,
 • dajejo soglasja k odločitvam o razpolaganju in upravljanju s premoženjem občine, ki je skupnostim dano na uporabo za opravljanje njihovih nalog,
 • dajejo mnenja o obratovalnem času gostinskih in trgovskih lokalov na svojem območju.

 

Zaradi zagotovitve sodelovanja vaških skupnosti pri opravljanju javnih zadev v občini ustanovi občinski svet z odlokom vaške odbore kot svoja posvetovalna telesa. Vaški odbor šteje v vaških skupnostih do vključno 100 prebivalcev s stalnim prebivališčem tri (3) člane, v vaških skupnostih nad 100 prebivalcev s stalnim prebivališčem pa pet (5) članov.