Domov     O nas     Kontakt

Medobčinska uprava občin Kostel in Osilnica

Občina Kostel in Občina Osilnica sta v letu 2009 ustanovila organ skupne občinske uprave za skupno opravljanje nalog občinske uprave na področju: občinske inšpekcije, občinske finančne in računovodske službe, prostorskega načrtovanja in varstva okolja, zagotavljanje in izvajanje obvezne gospodarske javne službe. Ime organa skupne občinske uprave je Medobčinska uprava občin Kostel in Osilnica. V medobčinski upravi je ustanovljen Medobčinski režijski obrat za zagotavljanje nalog občinskih javnih služb. Medobčinsko upravo vodi vodja, ki ga imenujeta in razrešujeta župana občin ustanoviteljic v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih. Predstojnika Medobčinske uprave občin Kostel in Osilnica sta župana obeh občin. 
  
ORGANIGRAM MEDOBČINSKE UPRAVE OBČIN KOSTEL IN OSILNICA
 
 
  
Nežika Zdravič, v.d. Vodje medobčinske uprave občin Kostel in Osilnica - Podsekretar
  01 777 80 09
  nezika.zdravic@kostel.si 


Dela in naloge: 

 • organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih enot in sodelovanja z drugimi organi,
 • sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
 • samostojna priprava zahtevnejših analiz, razvojih momentov, informacij, poročil in drugih zahtevnejših gradiv,
 • vodenje in odločanje o zahtevnejših upravnih postopkih,
 • vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov,
 • samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.

 

Nežika Zdravič, Podsekretar - Vodja režijskega obrata
     01 777 80 09
  nezika.zdravic@kostel.si


Dela in naloge:

 • organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih enot in sodelovanja z drugimi organi,
 • sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
  samostojna priprava zahtevnejših analiz, razvojnih momentov, informacij, poročil in drugih zahtevnejših gradiv,
 • vodenje in odločanje v zahtevnejših upravnih postopkih,
 • vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov,
 • samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.

 

Boštjan Ožanič, Višji svetovalec II
              01 777 80 08
        bostjan.ozanic@kostel.si

Dela in naloge: 
 • sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
 • samostojna priprava zahtevnejših analiz, razvojih momentov, informacij, poročil in drugih zahtevnejših gradiv,
 • vodenje in odločanje o zahtevnejših upravnih postopkih,
 • vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov,
 • samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.


Maja Malnar, Finančnik VII/1
  01 777 80 10
               maja.malnar@kostel.si


V času porodniške jo nadomešča:

Andrea Mavrovič, Finančnik VII/1
  01 777 80 10
               andrea.mavrovic@kostel.si


Dela in naloge:

 • zbiranje, urejanje ter pripravljanje podatkov za izdelavo analize o finančnem poslovanju proračunskega uporabnika,
 • obračunavanje davkov in prispevkov (pogodbe o delu, avtorske pogodbe, obvezna praksa, delo študentov, obračun davka na dodano vrednost),
 • sodelovanje pri enostavnejših nalogah povezanih s pripravo predloga proračuna.

 

Sanja Janeš, Finančno računovodski delavec V 
          sanja.janes@kostel.si


Dela in naloge:

 • finančno-računovodske naloge (knjiženje poslovnih dogodkov v prog. aplikacijo na podlagi pravilno likvidiranih dokumentov; pravilna izdelava odredb in FEPov; priprava podatkov za izdelavo mesečnih in letnih likvidnostnih načrtov),
 • naloge povezane z blagajniškim poslovanjem in obračun potnih nalogov,
 • izstavljanje računov in vodenje analitične evidence neplačnikov ter priprava predlogov za izterjavo,
 • izvajanje nalog v zvezi s pripravo in izvrševanjem proračuna.

 

Teja Haber, Strokovni sodelavec VII/1
  01 777 80 11
           teja.haber@kostel.si

Dela in naloge:
 • sodelovanje pri izvajanju postopkov z delovnega področja,
 • sodelovanje pri pripravi poročil in gradiv z delovnega področja,
 • sodelovanje pri pripravi predloga in izvajanja proračuna,
 • izvajanje nalog na področju javnih naročil,
 • izvajanje nadzora nad pravilnim in pravočasnim izvajanjem pogodbenih obveznosti na področju javnih naročil,
 • priprava analiz in poročil s področja javnih naročil,
 • pripravljanje enostavnejših analiz, strokovnih gradiv in informacij,
 • pisanje prispevkov za internetni časopis. 

 

 

Anita Šakič, Samostojni strokovni sodelavec V
  01 894 80 70
           anita.sakic@kostel.si

Dela in naloge:
 • priprava podatkov in informacij iz delovnega področja,
 • opravljanje administrativno tehničnih nalog z delovnega področja.

 

 

                                       REŽIJSKI OBRAT MEDOBČINSKE UPRAVE OBČIN KOSTEL IN OSILNICA                               Marko Rugole, vzdrževalec IV-II
Miha Arko, vzdrževalec IV-II
Zvonko Žagar, vzdrževalec IV-II

Dela in naloge:

 • spremljanje stanja objektov, naprav, poslovnih prostorov in prevoznih sredstev,                                        
 • obveščanje o stanju objektov, naprav, poslovnih prostorov in prevoznih sredstev, 
 • opravljanje tekočih vzdrževalnih del na objektih, napravah, poslovnih prostorih in prevoznih sredstvih.  

 

Jože Ožanič, komunalni delavec III
Rajko Janež, komunalni delavec III

Dela in naloge:

 • izvajanje enostavnih in pomožnih nalog s področja gospodarskih javnih služb, 
 • vzdrževanje komunalnih in drugih objektov v občini,    
 • izvajanje drugih nalog s področja komunalnih dejavnosti.  

 

Matija Ožanič, komunalni delavec II
Marijan Žagar, komunalni delavec II
Janez Žagar, komunalni delavec II

Dela in naloge:

 • urejanje, čiščenje javnih površin,                                          
 • pomoč pri popravilih ter izvajanju vzdrževalnih del,  
 • opravljanje drugih fizičnih del.
01 777 80 12