Domov     O nas     Kontakt

OBJAVA NATEČAJA ZA ZASEDBO PROSTEGA DELOVNEGA MESTA STROKOVNI SODELAVEC VII/1 - PRIPRAVNIK

16. 04. 2021

Na podlagi 56. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPDVE) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19 in

več

EVIDENČNO ZBIRANJE PONUDB - POSODOBITEV OBČINSKIH CEST – 8. FAZA, SANACIJA JAVNE POTI TIŠENPOLJ

6. 04. 2021

Naročnik Občina Kostel, Vas 4, 1336 Kostel vabi ponudnike, da v skladu z določili 1. odstavka 21. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; ZJN-3) in 90. člena ZIUZEOP (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20) in zahtevami iz dokumentacije v zvezi z evidenčnim zbiranjem ponudb, podajo ponudbo za POSODOBITEV OBČINSKIH CEST – 8. FAZA, SANACIJA JAVNE POTI TIŠENPOLJ. Izpolnjen popis del in podpisano i

več

JAVNO NAZNANILO ZA JAVNO PREDSTAVITEV - NAČRT ZIR OB POJAVU EPIDEMIJE OZIROMA PANDEMIJE NALEZLJIVE BOLEZNI PRI LJUDEH V OBČINI KOSTEL (VER 1.0)

6. 04. 2021

Občina Kostel v skladu s petim odstavkom 46. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg) in drugim odstavkom 17. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12, 78/16 in 26/19), objavlja: Javno naznanilo za javno predstavitev:
Načrt zaščite in re&sca

več

JAVNA DRAŽBA ZA NAKUP NEPREMIČNIN V LASTI OBČINE KOSTEL - MAREC 2021

22. 03. 2021

Občina Kostel na podlagi 50. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti(Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/18; ZSPDSLS 1) in 13. člena Uredbe o stvarnem premoženju države insamoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in občinskega letnega načrta razpolaganja sstvarnim premoženjem Občine Kostel za leto 202 1 , razpisuje javno dražbo za prodajo nepremičnin v njeni lasti,v obsegu, na nač

več

EVIDENČNO ZBIRANJE PONUDB - UREDITEV POTI NA GRAD KOSTEL

17. 03. 2021

Naročnik Občina Kostel, Vas 4, 1336 Kostel vabi ponudnike, da v skladu z določili 1. odstavka 21. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; ZJN-3) in 90. člena ZIUZEOP (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20) in zahtevami iz dokumentacije v zvezi z evidenčnim zbiranjem ponudb, podajo ponudbo za UREDITEV POTI NA GRAD KOSTEL. Izpolnjen popis del in podpisano izjavo, ki sta v prilogi, pošljite na naslov V

več

JAVNI VPIS NOVINCEV V VRTEC PRI OŠ FARA ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022

5. 03. 2021

OŠ Fara obvešča vse starše, ki želijo vpisati svoje otroke v Vrtec pri OŠ Fara, da poteka javni vpis novincev za šolsko leto 2021/22 od 02. marca 2021 do 02. aprila 2021. Možnost vključitve otrok je z novim šolskim letom, od 01. 09. 2021 dalje. OŠ Fara vabi vse starše, da kot vlagatelji oz. zakoniti zastopniki otroka v času javnega vpisa za novince oddajo vlogo za sprejem v vrtec z

več

OBJAVA NATEČAJA ZA ZASEDBO PROSTEGA URADNIŠKEGA DELOVNEGA MESTA VIŠJI SVETOVALEC ZA PRAVNE ZADEVE

19. 02. 2021

Na podlagi 56. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPDVE) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19 in

več

OBJAVA NATEČAJA ZA ZASEDBO PROSTEGA DELOVNEGA MESTA STROKOVNI SODELAVEC VII/1

19. 02. 2021

Na podlagi 56. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPDVE) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19 in

več

SEZNAM EVIDENČNIH NAROČIL 2020

11. 02. 2021

V skladu z javno naročniško zakonodajo objavljamo seznam evidenčnih naročil Občine Kostel, ki so bila v letu 2020 oddana na splošnem in infrastrukturnem področju in katerih vrednost (brez DDV) je enaka ali višja od 10.000 EUR in nižja od mejnih vrednosti iz prvega odstavka 21. člena ZJN-3.

več

JAVNA RAZPRAVA O PREDLOGU PRORAČUNA OBČINE KOSTEL ZA LETO 2021

14. 12. 2020

Občinska uprava Občine Kostel v javno obravnavo daje predlog Proračuna Občine Kostel za leto 2021.  Predlog Proračuna Občine Kostel za leto 2021 je objavljen na internetni strani Občine Kostel www.kostel.si.

V času javne obravnave do srede, 13. 1. 2021, do 13. ure, lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki podajo dopolnitve ali predloge sprememb. Podajo se lahko pisno na naslov: Občina Kostel, Va

več

JAVNA RAZGRNITEV PREDLOGA OBČINSKEGA DELNEGA NAČRTA ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB POJAVU EPIDEMIJE OZIROMA PANDEMIJE NALEZLJIVE BOLEZNI PRI LJUDEH ZA OBČINO KOSTEL, VERZIJA 1.0

19. 10. 2020

Na podlagi sklepa Vlade RS in Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite, reševanja in pomoči (Uradni list RS, št. 24/12, 78/16 in 26/19) Občina Kostel objavlja »Javno razgrnitev predloga Občinskega delnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh za Občino Kostel, verzija 1.0«. Javna razgrnitev bo trajala v času od 19. 10. 2020 do 18. 11

več

EVIDENČNO NAROČILO - DOBAVA IN MONTAŽA SOLARNIH SVETILK

1. 10. 2020

Naročnik Občina Kostel, Vas 4, 1336 Kostel vabi ponudnike, da v skladu z določili 1. odstavka 21. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; ZJN-3) in 90. člena ZIUZEOP (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20) in zahtevami iz dokumentacije v zvezi z evidenčnim zbiranjem ponudb, podajo ponudbo za JAVNO RAZSVETLJAVO V OBČINI KOSTEL – dobava, montaža in postavitev 17 solarnih svetilk na različnih lokacijah v

več

EVIDENČNO ZBIRANJE PONUDB - JAVNA RAZSVETLJAVA V OBČINI KOSTEL

24. 09. 2020

Naročnik Občina Kostel, Vas 4, 1336 Kostel vabi ponudnike, da v skladu z določili 1. odstavka 21. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; ZJN-3) in 90. člena ZIUZEOP (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20) in zahtevami iz dokumentacije v zvezi z evidenčnim zbiranjem ponudb, podajo ponudbo za JAVNO RAZSVETLJAVO V OBČINI KOSTEL – dobava, montaža in postavitev 9 električnih svetilk na različnih lokacijah

več

OBVESTILO DIJAKOM IN ŠTUDENTOM S STALNIM PREBIVALIŠČEM V OBČINI KOSTEL

9. 09. 2020

Obveščamo vas, da je v skladu s Pravilnikom o denarnem prispevku za dijake in študente v Občini Kostel rok za oddajo vlog, za dijake do 1. 10. 2020, za študente pa do 31. 10. 2020. Pravico do izplačila prispevka v Občini Kostel uveljavlja dijak oz. študent ne glede na kraj in državo srednješolskega izobraževanja oz. študija. Rok za vložitev vloge je najkasneje 30

več

JAVNA DRAŽBA ZA NAKUP NEPREMIČNIN V LASTI OBČINE KOSTEL

29. 07. 2020

Občina Kostel na podlagi 50. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti(Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/18; ZSPDSLS 1) in 13. člena Uredbe o stvarnem premoženju države insamoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in občinskega letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Kostel za leto 2020, razpisuje javno dražbo za prodajo nepremičnin v njeni lasti,v obsegu, na nači

več

JAVNO NAROČILO »POSODOBITEV OBČINSKIH CEST V OBČINI KOSTEL – REKONSTUKCIJA CESTE RAJŠELE«

17. 07. 2020

Občina Kostel, Vas 4, 1336 Kostel (v nadaljevanju: naročnik) vabi zainteresirane ponudnike, da v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 in 41/18, v nadaljevanju: ZJN-3) in zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, podajo ponudbo za javno naročilo gradnje po postopku oddaje naročila male vrednosti:  »POSODOBITEV OBČINSKIH CEST V OBČINI KOSTEL – REKONSTUKCIJA CESTE RAJ&S

več

VOLITVE V ORGANE KMETIJSKO GOZDARSKE ZBORNICE SLOVENIJE

23. 06. 2020

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) bo v letu 2020 izvedla že šeste volitve v svoje organe. Volilo se bo člane sveta KGZS in člane svetov območnih enot KGZS. Več o tem si lahko preberete na naslovu https://www.kgzs.si/volitve-2020 .

več

JAVNO NAROČILO »POSODOBITEV OBČINSKIH CEST V OBČINI KOSTEL – REKONSTUKCIJA CESTE RAJŠELE«

18. 06. 2020

Občina Kostel, Vas 4, 1336 Kostel (v nadaljevanju: naročnik) vabi zainteresirane ponudnike, da v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 in 41/18, v nadaljevanju: ZJN-3) in zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, podajo ponudbo za javno naročilo gradnje po postopku oddaje naročila male vrednosti:  »POSODOBITEV OBČINSKIH CEST V OBČINI KOSTEL – REKONSTUKCIJA CESTE RAJ&S

več

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ŠPORTA V OBČINI KOSTEL V LETU 2020

28. 05. 2020

  Na podlagi 9. člena Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Kostel (Uradno glasilo Občine Kostel, št. 3/2020) objavlja Občina Kostel Javni razpis za sofinanciranje športa v občini Kostel v letu 2020

I. Nosilec javnega razpisa: Občina Kostel, Vas 4, 1336 Kostel.
II. Na razpis za sofinanciranje programov športa se lahko prijavijo: a. športna dr

več

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV DRUŠTEV V OBČINI KOSTEL V LETU 2020

28. 05. 2020

Na podlagi 3. člena Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov društev v občini Kostel (Uradno glasilo Občine Kostel, št. 08/15 in 02/17 – v nadaljevanju Pravilnik) objavlja Občina Kostel Javni razpis
za sofinanciranje programov in projektov društev v občini Kostel v letu 2020
I. Nosilec javnega razpisa: Občina Kostel, Vas 4, 1336 Kostel.

II. Na javni razpis za zbiranje predlogov za sofin

več

POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA UREDITEV MAKADAMSKE CESTE SLAVSKI LAZ - VISEČI MOST

8. 05. 2020

Naročnik Občina Kostel, Vas 4, 1336 Kostel vabi k oddaji ponudbe za zemeljska dela na makadamski cesti Slavski Laz – viseči most. Svojo ponudbo (izpolnjena priloga 1) lahko pošljete na naslov Vas 4, 1336 Kostel ali e-naslov obcina@kostel.si do petka 15. maja 2020.

več

POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA VZDRŽEVALNA DELA NA NA GOZDNIH CESTAH V LETU 2020

8. 05. 2020

Naročnik Občina Kostel, Vas 4, 1336 Kostel v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije vabi k oddaji ponudb za vzdrževalna dela na gozdnih cestah:

- K Stružnici – Rake;
- Pirče – Grivac;
- Dolinska cesta – Grivac;
- Na ravnice;
- Proti Jesenovem vrtu;
- Jazbine;
- Pišetka;
- Ajbelj – Pod veliki Mošenik
Svojo ponudbo lahko oddate za vse ceste, ki so potrebn

več

RAZPIS O JAVNEM ZBIRANJU PONUDB ZA ODDAJO GOSTINSKEGA LOKALA V NAJEM

4. 03. 2020

Občina Kostel, Vas 4, SI — 1336 Kostel, na podlagi 51. člena in prvega odstavka 64. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. I. RS, št. 11/2018 in 79/2018 ZSPDSLS-1) in 16. Člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. I. RS, št. 31/2018) objavlja razpis o javnem zbiranju ponudb za oddajo gostinskega lokala v najem. Predmeta oddaje v najem

več

JAVNI VPIS NOVINCEV V VRTEC PRI OŠ FARA ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021

3. 03. 2020

OŠ Fara obvešča vse starše, ki želijo vpisati svoje otroke v Vrtec pri OŠ Fara, da poteka javni vpis novincev za šolsko leto 2020/21 od 02. marca 2020 do 02. aprila 2020. Možnost vključitve otrok je z novim šolskim letom, od 01. 09. 2020 dalje. OŠ Fara vabi vse starše, da kot vlagatelji oz. zakoniti zastopniki otroka v času javnega vpisa za novince oddajo vlogo za sprejem v vrtec z

več

SEZNAM EVIDENČNIH NAROČIL 2019

26. 02. 2020

V skladu z javno naročniško zakonodajo objavljamo seznam evidenčnih naročil Občine Kostel, ki so bila v letu 2019 oddana na splošnem in infrastrukturnem področju in katerih vrednost (brez DDV) je enaka ali višja od 10.000 EUR in nižja od mejnih vrednosti iz prvega odstavka 21. člena ZJN-3.   23. 4. 2020 STATISTIKA EVIDENČNIH NAROČIL V skladu z ZJN-3 in ZJNPOV pa objavljamo statistične podatke o evidenčnih naročilih v

več

JAVNA RAZPRAVA O PREDLOGU PRORAČUNA OBČINE KOSTEL ZA LETO 2020

27. 11. 2019

Občinski svet Občine Kostel je na podlagi 16. člena Statuta Občine Kostel ( Uradno glasilo Občine Kostel, št. 8/2015, UPB2) in 87. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kostel (UPB, Uradno glasilo Občine Kostel, št. 4/2010) na 9. redni seji dne 27. 11. 2019 sprejel sklep, da se o predlogu Odloka o proračunu Občine Kostel za leto 2020 opravi javna razprava. Javna razprava poteka od srede 27. 11. 2019 do četrtka 12. 12. 2019 do 12

več

JAVNA RAZGRNITEV PREDLOGA MODELOV VREDNOTENJA NEPREMIČNIN

22. 09. 2019

                                 

več

JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV NA PODROČJU ŠPORTA V OBČINI KOSTEL ZA LETO 2019

16. 09. 2019

Na podlagi  Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov društev v občini Kostel (Uradno glasilo Občine Kostel, št. 08/15 in 02/17 – v nadaljevanju Pravilnik, Pravilnika za sofinanciranje programov na področju športa na območju občine Kostel (Uradno glasilo Občine Kostel, št. 02/03) in Letnega programa športa občine Kostel za leto 2019 – v nadaljevanju LPŠ objavljamo

obja

več

OBVESTILO DIJAKOM IN ŠTUDENTOM S STALNIM PREBIVALIŠČEM V OBČINI KOSTEL

16. 09. 2019

Obveščamo vas, da je v skladu s Pravilnikom o denarnem prispevku za dijake in študente v Občini Kostel rok za oddajo vlog, za dijake do 2. 10. 2019, za študente pa do 31. 10. 2019. Pravico do izplačila prispevka v Občini Kostel uveljavlja dijak oz. študent ne glede na kraj in državo srednješolsk

več

JAVNI POZIV ZA DODELITEV ŠTIPENDIJ FUNDACIJE ALENKE GABRIČ ZA ŠOLSKO/ ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020

11. 09. 2019

Fundacija Alenke Gabrič, ustanova za štipendiranje (v nadaljevanju fundacija) na podlagi Pravilnika o pridobivanju sredstev ter podeljevanju štipendij in pomoči z dne, 14.09.2009 in Sklepa o določitvi odstotnih deležev štipendistov in višine štipendij za šolsko oziroma študijsko leto 2019/2020 za dijake in študente z dne, 9. 9. 2019, objavlja  

več

RAZPIS ZA IMENOVANJE DIREKTORJA / DIREKTORICE CENTRA ZA SOCIALNO DELO OSREDNJA SLOVENIJA - ZAHOD

23. 08. 2019

Svet Centra za socialno delo Osrednja Slovenija – zahod objavlja javni razpis za imenovanje direktorja / direktorice Centra za socialno delo Osrednja Slovenija – zahod. Razpis s podrobnimi pogoji za zasedbo delovnega mesta direktorja centra za socialno delo je bil objavljen 20. 8. 2019 na spletni strani Zavoda Republike Slovenija za zaposlovanje podregistrsko številko NN90577. Razpis je dostopen na spletnem naslovu https://www

več

JAVNO NAROČILO - GRADNJA MRLIŠKE VEŽICE – 1. FAZA

26. 07. 2019

Naročnik Občina Kostel, Vas 4, 1336 Kostel vabi ponudnike, da v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, v nadaljevanju: ZJN-3) in zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, podajo ponudbo za javno naročilo GRADNJA MRLIŠKE VEŽICE – 1. FAZA. Več o samem javnem naročilu je razvidno v priloženi dokumentaciji.

več

JAVNO NAROČILO - GRADNJA MRLIŠKE VEŽICE – 1. FAZA

11. 07. 2019

Naročnik Občina Kostel, Vas 4, 1336 Kostel vabi ponudnike, da v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, v nadaljevanju: ZJN-3) in zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, podajo ponudbo za javno naročilo GRADNJA MRLIŠKE VEŽICE – 1. FAZA. Več o samem javnem naročilu je razvidno v priloženi dokumentaciji.

več

JAVNO NAROČILO - PODJETNIŠKI INKUBATOR KOSTEL – 3. FAZA

18. 06. 2019

Naročnik Občina Kostel, Vas 4, 1336 Kostel vabi ponudnike, da v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, v nadaljevanju: ZJN-3) in zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, podajo ponudbo za javno naročilo PODJETNIŠKI INKUBATOR KOSTEL – 3. FAZA.  Več o samem javnem naročilu je razvidno v priloženi dokumentaciji.

več

JAVNO NAROČILO - IZVAJANJE PREVOZOV ŠOLOOBVEZNIH OTROK V OBČINI KOSTEL, ZA ŠOLSKA LETA 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022

14. 06. 2019

Naročnik Občina Kostel, Vas 4, 1336 Kostel vabi ponudnike, da v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, v nadaljevanju: ZJN-3) in zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, podajo ponudbo za javno naročilo IZVAJANJE PREVOZOV ŠOLOOBVEZNIH OTROK V OBČINI KOSTEL, ZA ŠOLSKA LETA 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022. Več o samem javnem naročilu je razvidno v

več

JAVNO NAROČILO - GRADNJA MRLIŠKE VEŽICE – 1. FAZA

10. 06. 2019

Naročnik Občina Kostel, Vas 4, 1336 Kostel vabi ponudnike, da v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, v nadaljevanju: ZJN-3) in zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, podajo ponudbo za javno naročilo GRADNJA MRLIŠKE VEŽICE – 1. FAZA. Več o samem javnem naročilu je razvidno v priloženi dokumentaciji.

več

OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA - STROKOVNI SODELAVEC VII/1

31. 05. 2019

Na podlagi določil 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/2013, ZDR-1) in določil 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 33/07 – uradno prečiščeno besedilo –UPB3, 65/08, 69/08 –ZTFI-A in 69/07 –Zzavar-E), Občina Kostel, Medobčinska uprava občin Kostel in Osilnica, Vas 4, 1336 Kostel, objavlja prosto delovno mesto za: strokovni sodelavec VII/1, v Medobčin

več

JAVNO NAROČILO - POSODOBITEV OBČINSKIH CEST, 8. FAZA, SANACIJA JAVNE POTI TIŠENPOLJ

27. 05. 2019

Naročnik Občina Kostel, Vas 4, 1336 Kostel vabi ponudnike, da v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, v nadaljevanju: ZJN-3) in zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, podajo ponudbo za javno naročilo POSODOBITEV OBČINSKIH CEST – 8 FAZA, SANACIJA JAVNE POTI TIŠENPOLJ. Več o samem javnem naročilu je razvidno v priloženi dokumentaciji.

več

JAVNO NAROČILO - NAKUP TRAKTORJA S PRIKLJUČKI

16. 05. 2019

POVABILO K ODDAJI PONUDBE Naročnik Občina Kostel, Vas 4, 1336 Kostel vabi ponudnike, da v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, v nadaljevanju: ZJN-3) in zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila podajo ponudbo za javno naročilo »NAKUP TRAKTORJA S PRIKLJUČKI«. Več o samem javnem naročilu je razvidno v priloženi dokumentaciji.

več

JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV NA PODROČJU ŠPORTA V OBČINI KOSTEL ZA LETO 2019

10. 05. 2019

Na podlagi  Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov društev v občini Kostel (Uradno glasilo Občine Kostel, št. 08/15 in 02/17 – v nadaljevanju Pravilnik, Pravilnika za sofinanciranje programov na področju športa na območju občine Kostel (Uradno glasilo Občine Kostel, št. 02/03) in Letnega programa športa občine Kostel za leto 2019 – v nadaljevanju LPŠ objavljamo JAVNI POZIV ZA

več

JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V OBČINI KOSTEL ZA LETO 2019

10. 05. 2019

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov društev v občini Kostel (Uradno glasilo Občine Kostel, št. 08/15 in 02/17 – v nadaljevanju Pravilnik) objavljamo JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V OBČINI KOSTEL ZA LETO 2019
Neposredni proračunski uporabnik: OBČINA KOSTEL, VAS 4, 1336 KOSTEL Predmet javnega poziva oziroma področja dejavnosti, ki so predmet sofinanciranja:

več

POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST V ČASU VOLILNE KAMPANJE ZA VOLITVE POSLANCEV IZ RS V EVROPSKI PARLAMENT, KI BODO 26. 5. 2019

25. 04. 2019

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji  (Uradni list RS, št. 41/2007, 103/2007-ZPolS-D, 105/2008 Odl.US, 11/2011, 28/2011 - odl. US, 98/2013, 8/2015) in Odloka o plakatiranju in oglaševanju na območju občine Kostel (Uradno glasilo Občine Kostel, 08/02) objavljamo:  Pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za
VOLITVE POSLANCEV IZ RS V EVROPSKI PARLAMENT, KI BODO 26. 5. 2019

več

SPREMEMBA URADNIH UR IN POSLOVNEGA ČASA

19. 04. 2019

Občina Kostel obvešča, da je od 1. 5. 2019 dalje na podlagi Sprememb pravilnika  o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času Občinske uprave Občine Kostel in Medobčinske uprave občin Kostel in Osilnica (številka: 007-3/2016-6, z dne 16. 4. 2019) za občinsko in medobčinsko upravo na naslovu Vas 4, Kostel, določen: POSLOVNI ČAS:   

več

JAVNA RAZPRAVA O PREDLOGU PRORAČUNA OBČINE KOSTEL ZA LETO 2019

15. 03. 2019

Občinski svet Občine Kostel je na podlagi 16. člena Statuta Občine Kostel ( Uradno glasilo Občine Kostel, št. 8/2015, UPB2) in 87. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kostel (UPB, Uradno glasilo Občine Kostel, št. 4/2010) na 3. redni seji dne 15. 3. 2019 sprejel sklep, da se o predlogu Odloka o proračunu Občine Kostel za leto 2019 opravi javna razprava. Javna razprava poteka od petka 15. 3. 2019  do četrtka 29. 3. 2019.

več

JAVNI VPIS NOVINCEV V VRTEC PRI OŠ FARA ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020

5. 03. 2019

OŠ Fara obvešča vse starše, ki želijo vpisati svoje otroke v Vrtec pri OŠ Fara, da poteka javni vpis novincev za šolsko leto 2019/20 od 05. marca 2019 do 05. aprila 2019. Možnost vključitve otrok je z novim šolskim letom, od 01. 09. 2019 dalje. OŠ Fara vabi vse starše, da kot vlagatelji oz. zakoniti zastopniki otroka v času javnega vpisa za novince oddajo vlogo za sprejem v vrtec z

več

JAVNI NATEČAJ ZA ZASEDBO URADNIŠKEGA DELOVNEGA MESTA DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE

7. 02. 2019

Na podlagi 56. in 82. člena ter v skladu s 58. in 59 .členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E in 40/12 - ZUJF) Občina Kostel, Vas 4, 1336 Kostel, objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE. 

Ivan Črnkovič
župan Občine Kostel

več

REVALORIZACIJA VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA

30. 01. 2019

Na podlagi 30. člena Statuta Občine Kostel - UPB2 (Uradno glasilo Občine Kostel, št. 6/15) in 7. člena Odloka o Obračunu in odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Kostel (Uradno glasilo Občine Kostel, št. 6/16) je župan Občine Kostel sprejel naslednji  UGOTOVITVENI SKLEP
o revalorizaciji vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju občine Kostel z

več

PREDČASNO GLASOVANJE - DRUGI KROG VOLITEV ZA ŽUPANA

22. 11. 2018

Občinska volilna komisija Občine Kostel obvešča, da bo potekalo PREDČASNO GLASOVANJE za drugi krog glasovanja, za župana Občine Kostel, na lokalnih volitvah 2018, v prostorih Občine Kostel, Vas 4, 1336 Kostel, V SREDO, 28. 11. 2018, od 7. ure do 19. ure.   Številka:          041-4/2018-38
Datum:            19. 11. 2018   ANICA VR&Scaro

več

PREDČASNO GLASOVANJE

13. 11. 2018

Občinska volilna komisija Občine Kostel obvešča, da bo potekalo PREDČASNO GLASOVANJE za lokalne volitve 2018, za župana Občine Kostel in za člane Občinskega sveta Občine Kostel, v prostorih Občine Kostel, Vas 4, 1336 Kostel, V SREDO, 14. 11. 2018, od 7. ure do 19. ure. Številka: 041-4/2018-23
Datum: 30. 10. 2018 ANICA VRŠNIK, l.r.
predsednica
Občinske volilne komisije Občine Kostel

več

PREDSTAVITEV KANDIDATOV V OBČINSKEM GLASILU - LOKALNE VOLITVE 2018

25. 10. 2018

Spoštovani!

V glasilu občine Kostel bomo omogočili vsem kandidatom za županjo / župana kratko brezplačno predstavitev, zato vas prosimo spoštovane kandidatke in kandidati, da nam do ponedeljka, 29. oktobra, najkasneje do 10. ure, na uros.jelenovic@kostel.si pošljete odgovor na vprašanje 'Kaj lahko obljubite, da boste v 4 letih naredili za občino, če boste izvoljeni?'. Odgovor je lahko dolg največ 1000 znako

več

JAVNI POZIV ZA POSREDOVANJE PREDLOGOV KANDIDATOV ZA IMENOVANJE NADOMESTNEGA ČLANA OVK

17. 10. 2018

OBČINA KOSTEL
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,
VOLITVE IN IMENOVANJA
Številka:          041- 1/2018-39
Datum:            17. 10. 2018 POLITIČNIM STRANKAM
DRUGIM ORGANIZACIJAM OBČANOV
OBČANOM   Zadeva: &

več

POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST V ČASU VOLILNE KAMPANJE ZA LOKALNE VOLITVE, KI BODO POTEKALE 18.11.2018

11. 10. 2018

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji  (Uradni list RS, št. 41/2007, 103/2007-ZPolS-D, 105/2008 Odl.US, 11/2011, 28/2011 - odl. US, 98/2013, 8/2015) in Odloka o plakatiranju in oglaševanju na območju občine Kostel (Uradno glasilo Občine Kostel, 08/02) objavljamo: POGOJE ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST 
V ČASU VOLILNE KAMPANJE ZA lLOKALNE VOLITVE, KI BODO POTEKALE  18.11.2

več

PRAVILA ZA PREDSTAVITEV KANDIDATOV, POLITIČNIH STRANK IN NJIHOVIH PROGRAMOV - LOKALNE VOLITEV 2018

3. 10. 2018

V skladu s 6. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 - ZPolS-D, 105/08 - Odl. US, 11/11, 28/11 - Odl. US in 98/13), morajo izdajalci medijev zagotoviti vsem organizatorjem volilne kampanje enake pogoje za objavo volilnih propagandnih sporočil. Objavljamo PRAVILA za predstavitev kandidatov, političnih strank in njihovih programov v volilni kampanji za lokalne volitve 2018 v občinskem glasilu Obč

več

OBVESTILO DIJAKOM IN ŠTUDENTOM S STALNIM PREBIVALIŠČEM V OBČINI KOSTEL

20. 09. 2018

Dijake in študente s stalnim prebivališčem v občini Kostel obveščamo, da je po Pravilniku o denarnem prispevku za dijake in študente v občini Kostel rok za oddajo vloge za dijake 03. 10. 2018  in za študente 31. 10. 2018. Vlogo je mogoče dobiti v glavni pisarni Občine Kostel, Vas 4, 1336 Kostel, v času uradnih ur in sicer v ponedeljek in sredo od 9

več

JAVNI POZIV ZA DODELITEV ŠTIPENDIJ FUNDACIJE MAG. ALENKE GABRIČ ZA ŠOLSKO/ ŠTUDIJSKO LETO 2018/2019

19. 09. 2018

Fundacija Alenke Gabrič, ustanova za štipendiranje (v nadaljevanju fundacija) na podlagi Pravilnika o pridobivanju sredstev ter podeljevanju štipendij in pomoči z dne, 14.09.2009 in Sklepa o določitvi odstotnih deležev štipendistov in višine štipendij za šolsko oziroma študijsko leto 2018/2019  za dijake in študente z dne, 4. 9. 2018, objavlja JAVNI POZIV ZA DODELITEV ŠTIPENDIJ F

več

JAVNO NAROČILO - LETNO IN ZIMSKO VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST V OBČINI KOSTEL ZA OBDOBJE 2019-2021

18. 09. 2018

POVABILO K ODDAJI PONUDBE Občina Kostel, Vas 4, 1336 Kostel, vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah razpisne dokumentacije za: LETNO IN ZIMSKO VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST V OBČINI KOSTEL ZA OBDOBJE 2019 - 2021. Razpisna dokumentacija določa predmet javnega naročila ter pogoje za izbiro najugodnejšega ponudnika, s katerim bo sklenjen okvirni sporazum za predmet javnega naročila. Številka: 430-6/20

več

NAMERA ZA PRODAJO NEPREMIČNINE, K.O. SUHOR

7. 09. 2018

Občina Kostel na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, v nadaljevanju ZSPDSLS-1)  OBJAVLJA NAMERO za prodajo nepremičnine parc. št. 3379/10, k.o. 1607 Suhor, v izmeri 947 m2, ki se po osnovni namenski rabi nahaja v območju prometne infrastrukture in v naravi predstavlja pozidano zemljišč, na katerem se nahaja asfaltiran dostop do stanovanjsk

več

JAVNA RAZPRAVA O PREDLOGU PRORAČUNA OBČINE KOSTEL ZA LETO 2018

18. 06. 2018

Občinski svet Občine Kostel je na podlagi 16. člena Statuta Občine Kostel ( Uradno glasilo Občine Kostel, št. 8/2015, UPB2) in 86. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kostel (UPB, Uradno glasilo Občine Kostel, št. 4/2010 z dne 22.7.2010) na 28. redni seji dne 14. 6. 2018 sprejel sklep, da se o predlogu Odloka o proračunu Občine Kostel za leto 2018 opravi javna razprava. Javna razprava poteka od ponedeljka 18. 6. 2018 

več

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE, K.O. PIRČE IN K.O. KUŽELJ

8. 06. 2018

Na podlagi 8. in 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) ter 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/2016) Občina Kostel objavlja naslednjo NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE za

več

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE, K.O. SUHOR

8. 06. 2018

Na podlagi 8. in 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) ter 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13,  10/14, 58/2016) Občina Kostel objavlja naslednjo NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODB

več

NAMERA O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE- K.O. PIRČE

3. 05. 2018

Občina Kostel, Vas 4, 1336 Kostel, objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe v breme zemljišča s parc. št. 2576 k.o. Pirče (ID znak: parcela 1612 2576) v korist vsakokratnega lastnika zemljišča, parc. št. 1112 k.o. 1612 Pirče (ID znak: parcela 1612 1112)  in parc.št. 1113 k.o. Pirče (ID znak: parcela 1612 1113), ustanavlja se služnost dostopa.

Za ustanovitev služnosti bo sklenjena neposredna

več

PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA IMENOVANJE V OBČINSKO VOLILNO KOMISIJO

3. 05. 2018

OBČINA KOSTEL
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,
VOLITVE IN IMENOVANJA Številka:         041- 1/2018-3
Datum:            3. 5. 2018   POLITIČNIM STRANKAM
DRUGIM ORGANIZACIJAM OBČANOV
OBČANOM   Občinski volilni komisiji, ki jo je s sklepom št. 041-3/2014 - 4 z dn

več

NAMERA O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE - K.O. BANJA LOKA

3. 05. 2018

Občina Kostel, Vas 4, 1336 Kostel, objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe v breme zemljišča s parc. št. 4093/6 k.o. Banja Loka (ID znak: parcela 1609 4093/6) in zemljišča s parc. št. 4088 k.o. Banja Loka (ID znak parcela 1609 4088), ki bo sklenjena z investitorjem Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana, za potrebe izgradnje, uporabe in nadzora, upravljanja in vzdrževanja, popravila in rekons

več

POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST - VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR RS

30. 04. 2018

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji  (Uradni list RS, št. 41/2007, 103/2007-ZPolS-D, 105/2008 Odl.US, 11/2011, 28/2011 - odl. US, 98/2013, 8/2015) in Odloka o plakatiranju in oglaševanju na območju občine Kostel (Uradno glasilo Občine Kostel, 08/02) objavljamo:
Pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest
V ČASU VOLILNE KAMPANJE ZA VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR RS KI BODO POTEKALE 

več

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV KONCESIJE ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE POMOČ DRUŽINI NA DOMU V OBČINI KOSTEL

18. 04. 2018

Občina Kostel, Vas 4, 1336 Kostel, objavlja na podlagi 43. in 44. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07, ZSV-UPB2, 23/07 popr., 41/07 popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ in 29/17), 3. člena Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 72/04, 113/08, 45/11) in 19. člena Odloka o organiziranju in izvajanju socialn

več

JAVNI NATEČAJ ZA ZASEDBO URADNIŠKEGA DELOVNEGA MESTA DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE

12. 04. 2018

Na podlagi 56. in 82. člena ter v skladu z 58. in 59. členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami)  Občina Kostel, Vas 4, 1336 Kostel, objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE Skladno s Pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Kostel je delo

več

JAVNI VPIS NOVINCEV V VRTEC PRI OŠ FARA ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019

22. 03. 2018

OŠ Fara obvešča vse starše, ki želijo vpisati svoje otroke v Vrtec pri OŠ Fara, da poteka javni vpis novincev za šolsko leto 2018/19 od 30. marca 2018 do 30. aprila 2018. Možnost vključitve otrok je z novim šolskim letom, od 1. 9. 2018 dalje. OŠ Fara vabi vse starše, da kot vlagatelji oz. zakoniti zastopniki otroka v času javnega vpisa za novince oddajo vlogo za sprejem v vrtec za

več

OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA - STROKOVNI SODELAVEC VII/1

2. 02. 2018

Na podlagi določil 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/2013, ZDR-1) in določil 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 33/07 – uradno prečiščeno besedilo –UPB3, 65/08, 69/08 –ZTFI-A in 69/07 –Zzavar-E), Občina Kostel, Medobčinska uprava občin Kostel in Osilnica, Vas 4, 1336 Kostel, objavlja prosto delovno mesto za: strokovni sodelavec VII/1, v Medobčin

več

NAMERA O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE POGODBE

1. 02. 2018

Občina Kostel, Vas 4, 1336 Kostel, objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe v breme zemljišča s parc. št. 19/2 k.o. Pirče (ID znak: parcela 1612 19/2 ) v korist vsakokratnega lastnika zemljišča, parc. št. 28/1 k.o. 1612 Pirče (ID znak: parcela 1612 28/1 ), ustanavlja se služnost za prekop zemljišča za napeljavo komunalnih vodov in služnost dostopa.

Za ustanovitev služnosti bo sklenjena neposredn

več

JAVNI POZIV ZA PRIJAVO ŠKODE – POPLAVE IN MOČAN VETER MED 11. IN 13. DECEMBROM 2017

4. 01. 2018

Občina Kostel obvešča, da lahko oškodovanci, na podlagi izdanega sklepa Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje o ocenjevanju škode na stvareh zaradi posledic poplav in močnega vetra med 11. in 13. decembrom 2017, prijavijo neposredno škodo na stvareh, stavbah oz. infrastrukturi ter kmetijskih zemljiščih. Občina Kostel zbira obrazce, ki jih posredujejo oškodovanci in ocenj

več

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE, PARC. 1681/2, 1832/2, K.O. FARA

11. 11. 2017

Na podlagi 8. in 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) ter 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13,  10/14, 58/2016) Občina Kostel objavlja naslednjo NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODB

več

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE, PARC. 4093/7, K.O. BANJA LOKA

11. 11. 2017

Na podlagi 8. in 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) ter 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13,  10/14, 58/2016) Občina Kostel objavlja naslednjo NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODB

več

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE, PARC. 1822/4, 1822/5, K.O. FARA

11. 11. 2017

Na podlagi 8. in 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) ter 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13,  10/14, 58/2016) Občina Kostel objavlja naslednjo  NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE

več

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE, PARC. 2528/2, K.O. PIRČE

11. 11. 2017

Na podlagi 8. in 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) ter 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13,  10/14, 58/2016) Občina Kostel objavlja naslednjo  NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE

več

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE, PARC. 2557/2, K.O. PIRČE

11. 11. 2017

Na podlagi 8. in 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) ter 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13,  10/14, 58/2016) Občina Kostel objavlja na

več

VABILO K PODAJI PRIPOMB IN PREDLOGOV K OSNUTKU STATUTA OBČINE KOSTEL IN OSNUTKU POSLOVNIKA OBČINSKEGA SVETA OBČINE KOSTEL

15. 10. 2017

Vabimo vas, da do ponedeljka, 30. 10. 2017, podate svoje predloge in pripombe k osnutku Statuta  Občine Kostel in osnutku Poslovnika Občinskega sveta Občine Kostel. Več na Občina Kostel / Lokalni predpisi / Predlogi predpisov.

več

JAVNI POZIV ZA DODELITEV ŠTIPENDIJ FUNDACIJE MAG. ALENKE GABRIČ ZA ŠOLSKO/ ŠTUDIJSKO LETO 2017/2018

11. 09. 2017

Fundacija mag. Alenke Gabrič, ustanova za štipendiranje na podlagi Pravilnika o pridobivanju sredstev ter podeljevanju štipendij in pomoči z dne, 14.09.2009 in Sklepa o določitvi odstotnih deležev štipendistov in višine štipendij za šolsko oziroma študijsko leto 2017/2018  za dijake in študente z dne, 4. 9. 2017, objavlja JAVNI POZIV ZA DODELITEV ŠTIPENDIJ FUNDACIJE MAG. ALENKE G

več

ANKETNI VPRAŠALNIK - POTREBE PREBIVALSTVA PO DODATNIH LINIJH JAVNEGA PREVOZA

11. 09. 2017

Spoštovani občani,

Občina Kostel želi pridobiti podatke o potrebah občanov po dodatnih linijh javnega prevoza. Avtobusni prevoznik Avrigo d.o.o., ki zagotavlja javne avtobusne prevoze v občini Kostel, bi omogočil dodatno avtobusno linijo v primeru, da bi jo uporabilo povprečno vsaj 10 uporabnikov. Trenutno je največ zanimanja za avtobusno linijo, ki bi se izvajala ob nedeljah popoldan na relaciji Osilnica – Petrina –

več

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV KONCESIJE ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE POMOČ DRUŽINI NA DOMU V OBČINI KOSTEL

8. 09. 2017

Občina Kostel, Vas 4, 1336 Kostel, objavlja na podlagi 43. in 44. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07, ZSV-UPB2, 23/07 popr., 41/07 popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ in 29/17), 3. člena Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 72/04, 113/08, 45/11) in 19. člena Odloka o organiziranju in izvajanju socialn

več

OBVESTILO DIJAKOM IN ŠTUDENTOM S STALNIM PREBIVALIŠČEM V OBČINI KOSTEL

8. 09. 2017

Dijake in študente s stalnim prebivališčem v občini Kostel obveščamo, da je po Pravilniku o denarnem prispevku za dijake in študente v občini Kostel rok za oddajo vloge za dijake 02. 10. 2017  in za študente 02. 11. 2017. Vlogo je mogoče dobiti v glavni pisarni Občine Kostel, Vas 4, 1336 Kostel, v času uradnih ur in sicer v ponedeljek in sredo od 9

več

PRIDOBIVANJE PODATKOV ZA PRIPRAVO OSNUTKA PRORAČUNA ZA LETO 2018

4. 09. 2017

Kaj je Proračun? Proračun občine je akt, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za eno leto. Občina Kostel je pričela z zbiranjem pobud in predlogov za pripravo osnutka proračuna za leto 2018. Predloge bomo preučili in jih v skladu s finančnimi ter zakonskimi možnostmi upoštevali pri pripravi osnutka proračuna občine Kostel za leto 2018. Kako lahko občani in občanke prispevate svoje predlog

več

SPREMEMBA URADNIH UR IN POSLOVNEGA ČASA

1. 09. 2017

OBVESTILO OBČANOM Od 4. 9. 2017 dalje je na podlagi SPREMEMBE PRAVILNIKA O POSLOVNEM ČASU, URADNIH URAH IN DELOVNEM ČASU OBČINSKE UPRAVE OBČINE KOSTEL IN MEDOBČINSKE UPRAVE OBČIN KOSTEL IN OSILNICA (številka: 007-3/2016-4, z dne 25. 8. 2017) za občinsko in medobčinsko upravo na naslovu Vas 4, Kostel, določen: POSLOVNI ČAS: PONEDELJEK, TOREK, SREDA: 8.00 – 15.00 ČETRTEK:več

OBVESTILO O ZBIRANJU VLOG PO ELEMENTARNIH NESREČAH V LETU 2017 ZARADI SUŠE

31. 08. 2017

PODALJŠAN ROK ZA ZBIRANJE OBRAZCEV!!! Občina Kostel je s strani Uprave RS za zaščito in reševanje prejela sklep o pričetku ocenjevanja škode v tekoči kmetijski proizvodnji v Kostel – sklep št. 844-20/2017-103 – DGZR, zaradi posledic suše v letu 2017. Na podlagi izdelane predhodne ocene škode v t

več

UGOTOVITVENA ODLOČBA - K.O. KUŽELJ

28. 08. 2017

Občina Kostel, Občinska uprava, izdaja na podlagi 67. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: ZLS), 23.  člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZGO-1) ter Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra (Uradno glasilo Občine Kostel št. 3/16) v upravni zadevi prenehanje statusa javnega dobra,

več

UGOTOVITVENA ODLOČBA - K.O. BANJA LOKA, K.O. PIRČE

28. 08. 2017

Občina Kostel, Občinska uprava, izdaja na podlagi 67. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: ZLS), 23.  člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZGO-1) ter Sklepa o ukinitvi statusa družbena lastnina v splošni rabi  št. 7113-3/2016-2 (Uradno glasilo Občine Kostel št.

več

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE, K.O. FARA

14. 08. 2017

Na podlagi 8. in 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) ter 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13,  10/14, 58/2016) Občina Kostel objavlja naslednjo NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODB

več

POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST - REFERENDUM O ZAKONU O IZGRADNJI, UPRAVLJANJU IN GOSPODARJENJU Z DRUGIM TIROM ŽELEZNIŠKE PROGE DIVAČA-KOPER

9. 08. 2017

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji  (Uradni list RS, št. 41/2007, 103/2007-ZPolS-D, 105/2008 Odl.US, 11/2011, 28/2011 - odl. US, 98/2013, 8/2015) in Odloka o plakatiranju in oglaševanju na območju občine Kostel (Uradno glasilo Občine Kostel, 08/02) objavljamo: Pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za IZVEDBO GLASOVANJA NA REFERENDUMU za namen izvedbe zakonodajnega referenduma o

več

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE, K.O. PIRČE

8. 08. 2017

Na podlagi 8. in 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) ter 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13,  10/14, 58/2016) Občina Kostel objavlja na

več

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE, K.O. SUHOR

8. 08. 2017

Na podlagi 8. in 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) ter 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13,  10/14, 58/2016) Občina Kostel objavlja naslednjo NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODB

več

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE, K.O. SUHOR

8. 08. 2017

Na podlagi 8. in 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) ter 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13,  10/14, 58/2016) Občina Kostel objavlja naslednjo NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODB

več

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE, K.O. FARA

8. 08. 2017

Na podlagi 8. in 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) ter 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13,  10/14, 58/2016) Občina Kostel objavlja naslednjo  NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE

več

JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV NA PODROČJU ŠPORTA V OBČINI KOSTEL ZA LETO 2017

17. 07. 2017

Na podlagi 3. člena Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov društev v občini Kostel (Uradno glasilo Občine Kostel, št. 08/15 in 02/17 – v nadaljevanju Pravilnik, Pravilnika za sofinanciranje programov na področju športa na območju občine Kostel (Uradno glasilo Občine Kostel, št. 02/03) in Letnega programa športa občine Kostel za leto 2017 – v nadaljevanju LPŠ objavljamo   JAV

več

JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V OBČINI KOSTEL ZA LETO 2017

17. 07. 2017

Na podlagi 19. člena Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov društev v občini Kostel (Uradno glasilo Občine Kostel, št. 08/15 in 02/17 – v nadaljevanju Pravilnik) objavljamo    JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V OBČINI KOSTEL ZA LETO 2017   Neposredni proračunski uporabnik: OBČINA KOSTEL, VAS 4, 1336 KOSTEL Predmet javnega poziva oziroma področja dejavnosti, ki so

več

ODMERA NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA – NUSZ

24. 05. 2017

Vse neposredne uporabnike zemljišč, stavb ali delov stavb (lastnike, imetnike stavbne pravice, imetnike stanovanjske pravice, najemnike stanovanj oz. poslovnih prostorov) v občini Kostel obveščamo, da bomo v mesecu maju pričeli z urejanjem evidence nepremičnin, ki bo osnova za izdajo odločb za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ). Pri izračunu NUSZ se bo skladno z več

PRIDOBITEV STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA LOKALNEGA POMENA

23. 05. 2017

Občina Kostel, Občinska uprava, izdaja na podlagi 17. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 105/06 - ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13, v nadaljnjem besedilu ZUP), 67. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US)

več

JAVNI VPIS NOVINCEV V VRTEC PRI OŠ FARA ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018

11. 04. 2017

OŠ Fara obvešča vse starše, ki želijo vpisati svoje otroke v Vrtec pri OŠ Fara, da poteka javni vpis novincev za šolsko leto 2017/18 od 16. marca 2017 do 16. aprila 2017. Možnost vključitve otrok je z novim šolskim letom, od 1. 9. 2017 dalje. OŠ Fara vabi vse starše, da kot vlagatelji oz. zakoniti zastopniki otroka v času javnega vpisa za novince oddajo vlogo za sprejem v vrtec za šol

več

SNOVALEC 2017 - POZIV SLOVENSKE TURISTIČNE ORGANIZACIJE

21. 02. 2017

Slovenska turistična organizacija razpisuje podelitev priznanja Snovalec, s katerim pomaga pri uresničevanju inovativnih projektov s področja turizma. Za najboljše ideje je na voljo 15.000 evrov nepovratnih sredstev. Vsi tisti, ki za uresničitev svojih turističnih zamisli iščete finančna sredstva in promocijsko podporo, se lahko prijavite na poziv Snovalec. Sredstva - predvideni denarni sklad znaša 15.000 evrov bruto -

več

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO RABLJENEGA OSEBNEGA VOZILA RENAULT LAGUNA BERLINE DCI 175

1. 02. 2017

Na podlagi 33. člena Zakona o stvarnem premoženju države in lokalnih samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 50/2014, 76/2015), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/2013, 10/2014, 58/2016 ), Občina Kostel, Vas 4, 1336 Kostel, ki jo zastopa županja Lilijana Butina, objavlja

več

JAVNA RAZPRAVA O PREDLOGU PRORAČUNA OBČINE KOSTEL ZA LETO 2017

23. 01. 2017

Občinski svet Občine Kostel je na podlagi 16. člena Statuta Občine Kostel ( Uradno glasilo Občine Kostel, št. 8/2015, UPB2) in 86. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kostel (UPB, Uradno glasilo Občine Kostel, št. 4/2010 z dne 22.7.2010) na 19. redni seji dne 19. 1. 2017 pod št. 410-23/2016-4 sprejel sklep, da se o predlogu Odloka o proračunu Občine Kostel za leto 2017 opravi javna razprava. Javna razprava poteka od pon

več

1. JAVNI POZIV ZA IZBOR OPERACIJ ZA URESNIČEVANJE CILJEV STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA LAS PO POTEH DEDIŠČINE OD TURJAKA DO KOLPE V LETU 2017

11. 01. 2017

LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe je 9. januarja 2017 na svoji spletni strani (www.las-ppd.si) objavil 1. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe v letu 2017, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Rok za oddajo vlog: 28. 2. 2017

Predloge operacij z vlogo na javni p

več

OBVESTILO - POBUDE IN PREDLOGI ZA IZDELAVO OPN

10. 01. 2017

Občina Kostel obvešča občane in vso drugo zainteresirano javnost, da se bodo pobude in predlogi za izdelavo Občinskega prostorskega načrta Občine Kostel  sprejemali do vključno 31. 1. 2017. Pobude in predlogi za izdelavo OPN, oddane po predpisanem roku, v postopku izdelave OPN ne bodo upoštevane niti se jih ne bo hranilo ter bodo tako brezpredmetne. Pobude in predlogi

več

NAMERA O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

5. 09. 2016

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G in 50/14)) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Občina Kostel objavlja naslednjo NAMERO Občina Kostel bo kot lastnica zemljišč s parc.št. 125/8(ID: 4015746), 124/7(ID: 4015744), 12

več

JAVNA OBRAVNAVA OSNUTKA OPN OBČINE KOSTEL

5. 07. 2016

Vabimo vas na javno obravnavo OSNUTKA OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA  OBČINE KOSTEL, ki bo
v petek, 15. julija 2016, ob 19. uri, v večnamenskem prostoru v mansardi stavbe Občine Kostel. Vljudno vabljeni! županja
Lilijana Butina   

več

OBJAVA NAROČILA MALE VREDNOSTI - PREVOZI ŠOLOOBVEZNIH OTROK V OBČINI KOSTEL ZA ŠOLSKA LETA 2016/2017, 2017/2018 in 2018/2019

13. 06. 2016

Občina Kostel objavlja povabilo k oddaji ponudbe v postopku javnega razpisa: »Izvajanje prevozov šoloobveznih otrok v občini Kostel, za šolska leta 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019«. Storitev se bo izvajala 3 šolska leta, predviden rok pričetka in končanja:

več

JAVNI POZIV PROMOTORJEM K ODDAJI VLOGE O ZAINTERESIRANOSTI ZA IZVEDBO PROJEKTA ” GRADNJA, UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE ODPRTEGA ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ V OBČINAH KOČEVJE, KOSTEL, SODRAŽICA, OSILNICA, DOBREPOLJE IN RIBNICA”

2. 06. 2016

Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje v svojem imenu in v imenu in po pooblastilu Občine Kostel, Občine Sodražica, Občine Osilnica, Občine Dobrepolje in Občine Ribnica, na podlagi 32. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Ur.l.RS št. 127/2006; v nadaljnjem besedilu ZJZP) in ostalih določb ZJZP-ja, ki se nanašajo na izvedbo predhodnega postopka, poziva vse potencialne promotorje, da v skladu z navodili iz nadaljevan

več

NAMERA O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

20. 04. 2016

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Občina Kostel objavlja naslednjo NAMERO Občina Kostel bo kot lastnica zemljišča s parc.&sc

več

JAVNA RAZPRAVA O PREDLOGU PRORAČUNA OBČINE KOSTEL ZA LETO 2016

6. 04. 2016

Občinski svet Občine Kostel je na podlagi 16. člena Statuta Občine Kostel (Uradno glasilo Občine Kostel, št. 8/2015, UPB2) in 86. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kostel (Uradno glasilo Občine Kostel, št. 4/2010 - UPB)  na 13. redni seji dne 4. 4. 2016 pod št. 410-35/2014 sprejel sklep, da se o predlogu Odloka o proračunu Občine Kostel za leto 2016 opravi javna razprava. Javna razprava poteka

več

JAVNI RAZPIS ZA DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA PODJETNIŠKI INKUBATOR KOLPA

1. 04. 2016

Na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, s spremembami in dopolnitvami, ZZ) ter  30. in 31. člena Statuta Javnega zavoda Podjetniški inkubator Kolpa - Kostel Svet zavoda objavlja JAVNI RAZPIS ZA DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA PODJETNIŠKI INKUBATOR KOLPA - KOSTEL. Besedilo razpisa se nahaja v priponki!

več

POSLOVNIK NADZORNEGA ODBORA OBČINE KOSTEL

17. 12. 2015

Objavljamo Poslovnika Nadzornega odbora Občine Kostel skladno s 47. členom  tega dokumenta. 

več

POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST

24. 11. 2015

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji  (Uradni list RS, št. 41/2007, 103/2007-ZPolS-D, 105/2008 Odl.US, 11/2011, 28/2011 - odl. US, 98/2013, 8/2015) in Odloka o plakatiranju in oglaševanju na območju občine Kostel (Uradno glasilo Občine Kostel, 08/02) objavljamo:  Pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za
IZVEDBO GLASOVANJA NA REFERENDUMU O ZAKONU O SPREMEMBAH IN DOPOLNIT

več

JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE DRUŠTEV NA PODROČJU ŠPORTA V OBČINI KOSTEL ZA LETO 2015

17. 11. 2015

Na podlagi 19. člena Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov društev v občini Kostel (Uradno glasilo Občine Kostel, št. 08/15 – v nadaljevanju Pravilnik), Pravilnika za sofinanciranje programov na področju športa na območju občine Kostel (Uradno glasilo Občine Kostel, št. 02/03) in Letnega programa športa občine Kostel za leto 2015 – v nadaljevanju LPŠ objavljamo JAVNI POZIV Z

več

JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V OBČINI KOSTEL ZA LETO 2015

17. 11. 2015

Na podlagi 19. člena Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov društev v občini Kostel (Uradno glasilo Občine Kostel, št. 08/15 – v nadaljevanju Pravilnik) objavljamo  JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V OBČINI KOSTEL ZA LETO 2015
Naročnik: OBČINA KOSTEL, VAS 4, 1336 KOSTEL Predmet javnega poziva oziroma področja dejavnosti, k

več

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ''PRODAJA LESA NA PANJU - SANACIJA PO ŽLEDU''

10. 11. 2015

Občina Kostel, Vas 4, 1336 Kostel, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 86/2010, 75/2012), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 34/2011, s spremembami in dopolnitvami), objavlja naslednje JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO LESA NA PANJU Naziv in sedež prodajalca:
Občina

več

NAMERA O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

23. 10. 2015

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G in 50/14)) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Občina Kostel objavlja naslednjo NAMERO Občina Kostel bo kot lastnica zemljišč s parc.št. 2555/1, k.o. 1610 Vrh (ID 785504), z inve

več

JAVNI RAZPIS ZA DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA PODJETNIŠKI INKUBATOR KOLPA - KOSTEL

22. 10. 2015

Na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, s spremembami in dopolnitvami, ZZ) ter  30. in 31. člena Statuta Javnega zavoda Podjetniški inkubator Kolpa - Kostel Svet zavoda objavlja JAVNI RAZPIS ZA DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA PODJETNIŠKI INKUBATOR KOLPA - KOSTEL.

več

UGOTOVITVENA ODLOČBA - UKINITEV STATUSA JAVNEGA DOBRA

20. 10. 2015

Občina Kostel, Občinska uprava Občine Kostel, izdaja na podlagi 67. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, s spremembami in dopolnitvami) ter 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, s spremembami in dopolnitvami) ter Sklepa o ukinitvi javnega dobra (Uradno glasilo Občine Kostel, št. 5/2015) v upravni zadevi prenehanja statusa javnega dobra, po uradni dolžnosti UGOTOVITVENO ODLO

več

JAVNO NAROČILO - LETNO IN ZIMSKO VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST V OBČINI KOSTEL ZA OBDOBJE 2016 - 2018

13. 08. 2015

Na portalu javnih naročil Uradnega lista pod št. JN5403/2015, z datumom 07.08.2015, je bil objavljen javni razpis po odprtem postopku v skladu s 1. točko prvega odstavka 24. člena in 25. členom Zakona o javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 12/13 – UPB, 19/14 in 90/14 – ZDU1I; v nadaljevanju ZJN-2) in sicer: LETNO IN ZIMSKO VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST V OBČINI KOSTEL ZA OBDOBJE 2016 - 2018 Vabimo Vas, da podate Vašo pon

več

JAVNI NATEČAJ ZA ZASEDBO URADNIŠKEGA DELOVNEGA MESTA - VODJA MEDOBČINSKE UPRAVE OBČIN KOSTEL IN OSILNICA - PODSEKRETAR

12. 08. 2015

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 33/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF), Občina Kostel,  Medobčinska uprava občin Kostel in Osilnica, Vas 4, 1336 Kostel, objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta VODJA MEDOBČI

več

NAMERA O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

20. 07. 2015

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Občina Kostel o

več

IMENOVANJE ČLANOV KOMISIJE ZA OCENO ZAKONITOSTI IN STROKOVNOSTI RAVNANJA MEDOBČINSKEGA REDARSTVA

19. 06. 2015

Župan Občine Kočevje, dr. Vladimir Prebilič, je po prejetih soglasjih občin soustanoviteljic s sklepom imenoval komisijo za oceno zakonitosti in strokovnosti ravnanja medobčinskega redarstva. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi na uradnih straneh občin ustanoviteljic.

več

JAVNA RAZPRAVA O PREDLOGU PRORAČUNU OBČINE KOSTEL ZA LETO 2015

20. 04. 2015

Občinski svet Občine Kostel je na podlagi 16. člena Statuta Občine Kostel (UPB, Uradno glasilo Občine Kostel, št. 4/2010 z dne 22.7.2010, št. 7/2014 z dne 24.12.2014) in 86. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kostel (UPB, Uradno glasilo Občine Kostel, št. 4/2010 z dne 22.7.2010)  na 5. redni seji dne 16. 4. 2015 pod št. 410-35/2014-3 sprejel sklep, da se o predlogu O

več

POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA ČLANA KOMISIJE ZA OCENO ZAKONITOSTI IN STROKOVNOSTI RAVNANJA MIR

23. 03. 2015

Občina Kostel poziva nevladne organizacije s področja občine Kostel, ki pokrivajo tudi področje varstva človekovih pravic in svoboščin, da sporočijo predlog kandidata za imenovanje v komisijo za oceno zakonitosti in strokovnosti ravnanja medobčinskega redarstva.

Lilijana Butina,
več

JAVNI NATEČAJ ZA ZASEDBO PROSTEGA DELOVNEGA MESTA - SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC V

11. 03. 2015

Na podlagi določil 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 in 78/13 – popr.) in določil 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo –UPB, 65/08, 69/08 –ZTFI-A, 69/08 –Zzavar-E in 40/12 -ZUJF), Občina Kostel, Medobčinska uprava občin Kostel in Osilnica, Vas 4, 1336 Kostel, objavlja

več

NAMERA O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

12. 12. 2014

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G in 50/14)) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Občina Kostel objavlja naslednjo NAMERO Občina Kostel bo kot lastnica zemljišč s parc.št. 2501/2, k.o. 1613 Kuželj (ID 1097230),

več

NAMERA O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

12. 12. 2014

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G in 50/14)) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Občina Kostel objavlja naslednjo NAMERO

več

JAVNI NATEČAJ ZA ZASEDBO URADNIŠKEGA DELOVNEGA MESTA DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE

5. 12. 2014

Na podlagi 56. in 82. člena ter v skladu s 58. in 59 .členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E in 40/12 - ZUJF) Občina Kostel, Fara 30, 1336 Kostel, objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE. 

Lilijana Butina

več

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PRAVILNIKA O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST V OBČINSKI UPRAVI OBČINE KOSTEL

25. 11. 2014

Objavljamo Spremembe in dopolnitve Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest Občinske uprave Občine Kostel, ki jih je županja Občine Kostel sprejela v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih, 40. členom Zakona o javnih uslužbencih, Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, Kolektivno pogodbo za javni sektor, Kolektivno pogodbo za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti in Uredbo o notranji organizaciji,si

več

NAMERA O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

21. 11. 2014

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G in 50/14)) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Občina Kostel objavlja naslednjo NAMERO Občina Kostel bo kot lastnica zemljišč s parc.št. 2472/7, k.o. 1613 Kuželj (ID 4865210),

več

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV KONCESIJE ZA IZVEDBO PROJEKTA ''POGODBENA OSKRBA Z ENERGIJO V OBJEKTU PODJETNIŠKI INKUBATOR''

26. 09. 2014

Na podlagi Zakona o javno zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) in Akta o javno-zasebnem partnerstvu  o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta Pogodbena oskrba z  energijo v objektu podjetniškega inkubatorja (Uradno glasilo Občine Kostel, št. 04/14 z dne 12.09.2014)  Občina Kostel objavlja Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta

več

PRAVILA ZA PREDSTAVITEV KANDIDATOV, POLITIČNIH STRANK IN PROGRAMOV V VOLILNI KAMPANJI ZA LOKALNE VOLITVE 2014 V OBČINSKEM GLASILU »OBZERANJE PO KOSTELE«»OBZERANJE PO KOSTELE«

11. 09. 2014

1. S temi pravili se določajo obseg, pogoji in način za izrabo prostora za predstavitev kandidatov, političnih strank in njihovih programov ob volitvah članov Občinskega sveta Občine Kostel in župana Občine Kostel, ki so razpisane za 5. oktober 2014. 2. Vsakemu izmed kandidatov za župana Občine Kostel pripada enako velik brezplačen oglaševalni prostor. Za predstavitev kandidata za volitve župana se določi 1 (ena) A4 stran brezplačnega o

več

UGOTOVITVENA ODLOČBA - GRAJENO JAVNO DOBRO LOKALNEGA POMENA

8. 08. 2014

Občina Kostel z javnim naznanilom na spletni strani Občine Kostel izdaja Ugotovitveno odločbo s katero določa: Na nepremičnini parc. št. stp. 250 (ID znak 1607-250/0-1), parc. št. stp. 251 (ID znak 1607-251/0-1), parc. št. stp. 252 (ID znak 1607-252/0-1), parc.št. stp.254 (ID znak 1607-254/0-1), parc.št. 3338 (ID znak 1607-3338/0-0) in parc. št. 3339/1 (ID znak 1607-3339/1-0), vse k.o. 1607 Suhor, se po

več

POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST - LOKALNE VOLITVE

18. 07. 2014

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/2007in 11/2011, 98/2013) in Odloka o plakatiranju in oglaševanju na območju občine Kostel(Uradno glasilo Občine Kostel, št. 08/02) objavljamo: POGOJE ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MESTZA LOKALNE VOLITVE 2014 a) Brezplačna plakatna mesta občina enakopravno zagotavlja organizatorjem volilnekampanje in se nahajajo: - v va&scaro

več

POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST - PREDČASNE VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR

16. 06. 2014

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/2007 in 11/2011, 98/2013) in Odloka o plakatiranju in oglaševanju na območju občine Kostel (Uradno glasilo Občine Kostel, št. 08/02) objavljamo:  POGOJE ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST,V ČASU KAMPANJE ZA IZVEDBO PREDČASNIH VOLITEV V DRŽAVNI ZBOR RS, KI BODO POTEKALE 13.7. 2014
a) Brezplačna plakatna

več

PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA IMENOVANJE V OBČINSKO VOLILNO KOMISIJO

2. 06. 2014

Občinski volilni komisiji, ki jo je s sklepom št. 041-1/2010-1 z dne 6 .7. 2010 imenoval občinski svet Občine Kostel, v mesecu juliju 2014 poteče štiriletni mandat.

Skladno z določbo 35. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/2007 UPB3, 45/2008    in 83/2012) občinsko volilno komisijo sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki. Predsednik volilne komisije in njegov name

več

POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST - VOLITVE V EVROPSKI PARLAMENT

25. 03. 2014

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/2007 in 11/2011, 98/2013) in Odloka o plakatiranju in oglaševanju na območju občine Kostel (Uradno glasilo Občine Kostel, št. ­­­­­­­­­­­­08/02) objavljamo: Pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest, V ČASU KAMPANJE ZA IZVEDBO VOLITEV ZA POSLANCE IZ RS V EVROPSKI PARLAMENT,

več

OBJAVA NAMERE O ODDAJI PROSTOROV NEPROFITNEGA STANOVANJA V NAJEM

21. 03. 2014

Pravna podlaga za sklenitev neposredne pogodbe 29. člen Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Predmet oddaje v najem: neprofitno stanovanje – 1. nadstropje  v stavbi s hišno št. Potok 21, 1336 Kostel, za opravljanje stanovanjske dejavnosti. Pogodba o oddaji in najemu poslovnega prostora bo sklenjena za obdobje 5 let z najemnikom:  Arko Miha, Krkovo nad Faro 5, 1336 Kostel. Letna n

več

POZIV ZA PRIJAVO ŠKODE ZARADI POSLEDIC POPLAV, VISOKEGA SNEGA IN ŽLEDA

25. 02. 2014

Občina Kostel obvešča, da lahko oškodovanci, na podlagi izdanega sklepa Ministrstva za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje o ocenjevanju škode na stvareh zaradi posledic poplav, visokega snega in žleda med 30. januarjem in 27. februarjem 2014, prijavijo neposredno škodo na stvareh, stavbah oz. infrastrukturi ter kmetijskih zemljiščih. Občina Kostel zbira obrazce, ki jih posredujejo o&scaron

več

JAVNO NAROČILO - PODJETNIŠKI INKUBATOR KOSTEL 1. FAZA

17. 02. 2014

Na podlagi 25. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13-UPB5: ZJN-2), Občina Kostel, Fara 30, 1336 Kostel (v nadaljevanju: naročnik), vabi zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo skladno s to razpisno dokumentacijo. Predmet javnega naročila je izgradnja objekta PODJETNIŠKI INKUBATOR KOSTEL 1. FAZA. Projekt predvideva rekonstrukcijo obstoječega objekta in gradnjo trgovsko poslovnih prostorov te

več

OBJAVA NAMERE O ODDAJI POSLOVNEGA PROSTORA V NAJEM

11. 02. 2014

Občina Kostel objavlja namero o oddaji poslovnega prostora v najem s sklenitvijo neposredne pogodbe. Pravna podlaga za sklenitev neposredne pogodbe 4. člen Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v lasti Občine Kostel v najem (Uradno glasilo Občine Kostel, št. 01/2007) in 40. člen Uredbe o stvarnem premoženju države in več

JAVNI NATEČAJ ZA ZASEDBO PROSTEGA DELOVNEGA MESTA - SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC V

3. 01. 2014

Na podlagi določil 23. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02, 79/06 -ZZZPB-F, 46/07 -odl. US, 103/07 in 45/08 -ZArbit) in določil 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 33/07 – uradno prečiščeno besedilo –UPB3, 65/08, 69/08 –ZTFI-A in 69/07 –Zzavar-E), Občina Kostel, Medobčinska uprava občin Kostel in Osilnica, Fara 30, 1336 Kostel, objavlja prosto delovno me

več

JAVNO NAROČILO - VODOVOD 8. FAZA

27. 12. 2013

Občina Kostel, Fara 30, 1336 Kostel je pristopila k izvedbi javnega naročila za izvedbo projekta z naslovom »VODOVOD 8. FAZA«, pri čemer se ga za namen nadaljnjega sklicevanja v razpisu poimenuje kot naročnika.
Ponudnike se vabi k oddaji ponudbe, ki mora biti v celoti pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo, ki je brezplačno dostopna na portalu javnih naročil oz. na spletni strani http://www.kostel.si.  Kot

več

JAVNI NATEČAJ ZA ZASEDBO PROSTEGA DELOVNEGA MESTA - VZDRŽEVALEC IV-II

20. 12. 2013

Na podlagi določil 23. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02, 79/06 -ZZZPB-F, 46/07 -odl. US, 103/07 in 45/08 -ZArbit) in določil 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 33/07 – uradno prečiščeno besedilo –UPB3, 65/08, 69/08 –ZTFI-A in 69/07 –Zzavar-E), Občina Kostel, Medobčinska uprava občin Kostel in Osilnica, Fara 30, 1336 Kostel, objavlja prosto delovno me

več

JAVNO NAROČILO DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE – TOKOVINE

20. 11. 2013

Na podlagi določil 70. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/2013-UPB5; odslej ZJN-2) Občina Kostel, Fara 30, 1336 Kostel, (v nadaljevanju naročnik), objavlja javno naročilo male vrednosti Dobava električne energije – tokovine z deležem  iz OVE za obdobje predvidoma od 01.01.2014 do 31.12.2014. Ponudnike se vabi k oddaji ponudbe, ki mora biti v celoti pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo, ki je brezp

več

JAVNI NATEČAJ ZA ZASEDBO PROSTEGA DELOVNEGA MESTA - STROKOVNI SODELAVEC VII/1

11. 11. 2013

Na podlagi določil 23. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02, 79/06 -ZZZPB-F, 46/07 -odl. US, 103/07 in 45/08 -ZArbit) in določil 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 33/07 – uradno prečiščeno besedilo –UPB3, 65/08, 69/08 –ZTFI-A in 69/07 –Zzavar-E), Občina Kostel, Medobčinska uprava občin Kostel in Osilnica, Fara 30, 1336 Kostel, objavlja prosto delovno me

več

NAMERA O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

7. 10. 2013

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.list RS, št. 86/2010 in 75/2012) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.list RS, št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013) Občina Kostel objavlja naslednjo NAMERO več

NAMERA O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

4. 10. 2013

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.list RS, št. 86/2010 in 75/2012) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.list RS, št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013) Občina Kostel objavlja naslednjo NAMERO več

JAVNO NAROČILO - ENERGETSKA SANACIJA OBČINSKIH OBJEKTOV 1. FAZA, 1. PODFAZA

26. 06. 2013

Občina Kostel, Fara 30, 1336 KOSTEL JE  pristopila k izvedbi javnega naročila za izvedbo projekta z naslovom »ENERGETSKA SANACIJA OBČINSKIH OBJEKTOV 1. FAZA, 1. PODAFAZA«, pri čemer se ga za namen nadaljnjega sklicevanja v razpisu poimenuje kot naročnika. Ponudnike se vabi k oddaji ponudbe, ki mora biti v celoti pripravljena v skladu z razpis

več

JAVNI RAZPIS - IZVAJANJE PREVOZOV ŠOLOOBVEZNIH OTROK V OBČINI KOSTEL, ZA ŠOLSKA LETA 2013/2014, 2014/2015 IN 2015/2016

12. 06. 2013

Na portalu javnih naročil Uradnega lista pod št. objave JN 7231/2013, z dne 12.06.2013 je bil objavljen javni razpis po odprtem postopku v skladu s prvo točko prvega odstavka 24. in 25. členom Zakona o javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 128/2006,

več

OBJAVA NAMERE O ODDAJI POSLOVNEGA PROSTORA V NAJEM

17. 05. 2013

Občina Kostel objavlja namero o oddaji poslovnega prostora v najem s sklenitvijo neposredne pogodbe. Pravna podlaga za sklenitev neposredne pogodbe 4. člen Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v lasti Občine Kostel v najem (Uradno glasilo Občine Kostel, št. 01/2007) in 40. člen Uredbe o stvarnem premoženju države in več

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE KOSTEL ZA LETO 2012

13. 05. 2013

Občina Kostel objavlja Zaključni račun Proračuna Občine Kostel za leto 2012, ki ga je na 19. redni seji, dne 16.04.2013 sprejel Občinski svet Občine Kostel.

več

POVABILO K ODDAJI PONUDBE - ODKUP LESA LIPOVEC 2013

8. 05. 2013

Številka: 430-10/2013-2
Datum: 30.4.2013 POVABILO K ODDAJI PONUDBE  
Vabimo vas, da nam podate ponudbo za odkup  447,00 m³  izbranega in označenega drevja, iglavcev, in 21 m³ listavcev v skladu z odločbo o odobritvami poseka izbranih dreves Zavoda za gozdove Slovenije na parc.št. 2433/11, 2455/2 in 2379, vse k.o. 1607 Suhor, ki je v prilogi. Količina drevja za odkup je okvirna in bo lahko naknadn

več

OBVESTILO O STANJU PITNE VODE V VODOVODNEM SISTEMU KUŽELJ

10. 01. 2013

Številka:          355-2/2013-2
Datum:            08.01.2013
PORABNIKOM VODE
NA VODOVODNEM SISTEMU KUŽELJ

Zadeva:     

več

JAVNA RAZPRAVA O PREDLOGU PRORAČUNA OBČINE KOSTEL ZA LETO 2013

21. 12. 2012

Občina Kostel na podlagi 88. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kostel (Uradno glasilo Občine Kostel, št. 04/2010-UPB1) daje v javno razpravo predlog Proračuna Občine Kostel za leto 2013, ki je dosegljiv na spletnem naslovu www.kostel.si ali na oglasni deski Občine Kostel. Javna razprava bo potekala v obdobju od 21.12.2012 do vključno 5.1.2013. V času javne razprave lahko pripombe in predloge k

več

PREKLIC POVABILA ZA ODDAJO PONUDBE - IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE PGD ZA PROJEKT PODJETNIŠKI INKUBATOR KOSTEL 1. FAZA

4. 12. 2012

Občina Kostel preklicuje povabilo k oddaji ponudbe za izdelavo projektne dokumentacije PGD za projekt Podjetniški inkubator Kostel 1. faza.

več

PREKLIC POVABILA ZA ODDAJO PONUDBE - IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE PZI ZA PROJEKT PODJETNIŠKI INKUBATOR KOSTEL 1. FAZA

4. 12. 2012

Občina Kostel preklicuje povabilo k oddaji ponudbe za izdelavo projektne dokumentacije PZI za projekt Podjetniški inkubator Kostel 1. faza.

več

JAVNI NATEČAJ ZA ZASEDBO PROSTEGA URADNIŠKEGA DELOVNEGA MESTA - VIŠJI SVETOVALEC

14. 11. 2012

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E in 40/12 – ZUJF; v nadaljnjem besedilu: ZJU) Občina Kostel, Medobčinska uprava občin Kostel in Osilnica, Fara 30, 1336 Kostel, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta VIŠJI SVET

več

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU KULTURE

15. 10. 2012

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 94/09, 4/10, 20/11, 100/11) in Pravilnika za sofinanciranje programov na področju kulture na območju občine Kostel (Uradno glasilo Občine Kostel 02/03), Odloka spremembi Odloka o proračunu Občine Kostel za leto 2012 (Uradno glasilo Občine Kostel 03/12) in Finančnega načrta Zavoda za kulturo in turizem Kos

več

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU TURIZMA

15. 10. 2012

Na podlagi Pravilnika za sofinanciranje programov na področju turizma na območju občine Kostel (Uradno glasilo Občine Kostel 02/03), Odloka spremembi Odloka o proračunu Občine Kostel za leto 2012 (Uradno glasilo Občine Kostel 03/12) in Finančnega načrta Zavoda za kulturo in turizem Kostel za leto 2012, Zavod za kulturo in turizem Kostel po sklepu župana Občine Kostel, z dne 05.10.2012, objavlja

več

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU ŠPORTA

15. 10. 2012

Na podlagi Zakona o športu (Ur.l. RS, št. 22/1998, 27/2002 Odl.US: U-I-210/98-32, 110/2002-ZGO-1, 15/2003-ZOPA) in Pravilnika za sofinanciranje programov na področju športa na območju občine Kostel (Uradno glasilo Občine Kostel 02/03), Letnega programa športa Občine Kostel za leto 2012, Odloka spremembi Odloka o proračunu Občine Kostel za leto 2012 (Uradno glasilo Občine Kostel 0

več

REBALANS PRORAČUNA OBČINE KOSTEL ZA LETO 2012 (1)

3. 10. 2012

Rebalans proračuna Občine Kostel za leto 2012 (1).

več

JAVNI RAZPIS ZA DELOVNO MESTO DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA ZAVOD ZA KULTURO IN TURIZEM KOSTEL

20. 09. 2012

Na podlagi 18. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za kulturo in turizem Kostel (Uradno Glasilo Občine Kostel, št. 03/08) in pooblastila Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, z dne 5.7.2012, Občinska uprava Občine Kostel objavlja JAVNI RAZPIS ZA DELOVNO MESTO DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA - ZAVOD ZA KULTURO IN TURIZEM KOSTEL.

več

POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST

28. 08. 2012

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/2007 in 11/2011) in Odloka o plakatiranju in oglaševanju na območju občine Kostel (Uradno glasilo Občine Kostel, št. 08/02) objavljamo: POGOJE ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST
V ČASU KAM

več

PREKLIC VELIKE POŽARNE OGROŽENOSTI

27. 08. 2012

Obveščamo vas, da je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje preklicala veliko požarno ogroženost naravnega okolja v večini slovenskih občin, med njimi tudi na področju občine Kostel. Kljub temu opozarjamo, da pri kurjenju v naravi ravnajte previdno!

več

RAZGLAS VELIKE POŽARNE OGROŽENOSTI NARAVNEGA OKOLJA

15. 08. 2012

Obvečamo vas, da je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje RAZGLASILA veliko požarno ogroženost naravnega okolja od 15. avgusta 2012 na območju celotne države. Prepoved kurjenja, sežiganja ali uporabe odprtega ognja, puščanje ali odmetavanje gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, od 15. avgusta 2012 pa do preklica velja na območju celotne države. Inšpektorat RS za varstvo pred

več

NAMERA O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

6. 06. 2012

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.list RS, št. 86/2010) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.list RS, št. 34/2011) Občina Kostel objavlja naslednjo NAMERO več

ODLOČBA O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA

18. 05. 2012

Občina Kostel, Medobčinska uprava Občine Kostel in Osilnica, Fara 30, 1336 Kostel, izdaja v skladu s 4. členom Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave "Medobčinska uprava občin Kostel in Osilnica" (Uradno glasilo Občine Kostel, št. 02/09, 09/10 in Uradni list RS, št. 46/09, 104/10), na podlagi 23. člena in v povezavi z 212. členom Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 97/03, 94/04, 62/04

več

UGODNA POSOJILA ZA PODJETNIKE V LETU 2012

20. 04. 2012

RAZVOJNI CENTER Novo mesto d.o.o. razpisuje posojila po ugodni obrestni meri z možnostjo pridobitve tudi garancije, in sicer: RAZPIS DOLGOROČNIH NAMENSKIH POSOJIL IN GARANCIJ GSD ZA LETO 2012 Objava:

več

ODLOČBA O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA

14. 03. 2012

Občina Kostel, Medobčinska uprava Občine Kostel in Osilnica, Fara 30, 1336 Kostel, izdaja v skladu s 4. členom Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave "Medobčinska uprava občin Kostel in Osilnica" (Uradno glasilo Občine Kostel, št. 02/09, 09/10 in Uradni list RS, št. 46/09, 104/10), na podlagi 23. člena in v povezavi z 212. členom Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 97/03, 94/04,

več

RAZGLAS VELIKE POŽARNE OGROŽENOSTI NARAVNEGA OKOLJA

6. 03. 2012

Obvečamo vas, da je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje RAZGLASILA veliko požarno ogroženost naravnega okolja od 7. marca 2012 na območju celotne države.

več

POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST

17. 02. 2012

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji  (Uradni list RS, št. 41/2007 in 11/2011) in Odloka o plakatiranju in oglaševanju na območju občine Kostel (Uradno glasilo Občine Kostel, št. 08/02) objavljamo:  POGOJE ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST

več

PRORAČUN OBČINE KOSTEL ZA LETO 2012

20. 01. 2012

Proračun Občine Kostel za leto 2012

več

JAVNI RAZPIS - VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST

25. 11. 2011

Občina Kostel je na portalu javnih naročil dne 25.11.2011 pod št. NMV3798/2011 v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 128/2006, 16/2008, 19/2010, 18/2011; ZJN-2) objavlja javni razpis  »VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST V OBČINI KOSTEL ZA LETI  2012  in 2013«. Razpisna dokumentacija se nahaja v prilogi.  

več

NAMERA O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

9. 11. 2011

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.list RS, št. 86/2010) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.list RS, št. 34/2011) Občina Kostel objavlja naslednjo NAMERO Občina Kostel

več

POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST

26. 10. 2011

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji  (Uradni list RS, št. 41/2007, 103/2007-ZPolS-D, 105/2008 Odl.US: U-I-295/07-8) in Odloka o plakatiranju in oglaševanju na območju občine Kostel (Uradno glasilo Občine Kostel, št. 08/02) objavljamo:  POGOJE ZA PRIDOBITEV

več

POZIV

24. 10. 2011

Vse imetnike grobnih prostorov na pokopališčih Ajbelj, Banja Loka, Fara, Kuželj, Podstene, Sv. Štefan, ali njihove naslednike, ki niso plačali najemnine za grob več kot eno leto, ali nimajo urejenega najemnega razmerja v skladu z Zakonom o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/1984, SFRJ, št. 83/1989, SRS, št. 5/1990, RS, št. 26/1990 in 10/1991

več

JAVNI RAZPIS - OBNOVA VODOVODA ZA NASELJE RAJŠELE

14. 10. 2011

Občina Kostel, razpisuje javni razpis za projekt Obnova vodovoda za naselje Rajšele. Razpisna dokumentacija se nahaj v prilogi.

več

JAVNI RAZPIS - VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST V OBČINI KOSTEL ZA OBDOBJE 2011 - 2015

3. 10. 2011

Občina Kostel je na portalu javnih naročil dne 3.10.2011 pod št. JN11217/2011 v skladu z 71. členom Zakona o javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 128/2006, 16/2008, 19/2010, 18/2011; ZJN-2) objavlja javni razpis VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST V OBČINI KOSTEL ZA OBDOBJE 2011 - 2015. Razpisna dokumentacija se nahaja v prilogi.

več

JAVNI RAZPIS ŠTIPENDIJ REGIJSKE ŠTIPENDIJSKE SHEME (RŠS DOLENJSKA) ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2011/2012

30. 09. 2011

Razvojni center Novo mesto d.o.o objavlja razpis štipendij regijske štipendijske sheme za Dolenjsko za šolsko/študijsko leto 2011/2012.

Regijska štipendijska shema je namenjena štipendijam dijakom in študentom, ki se šolajo za poklice, po katerih povpra&sca

več

NAMERA O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

25. 08. 2011

Na podlagi 8.člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.list RS, št. 14/2007) in 63. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.list RS, št. 84/2007 in spremembe) Občina Kostel objavlja naslednjo NAMERO Občina Kostel bo kot lastnica zemljišča s parc

več

KODEKS ETIKE JAVNIH USLUŽBENCEV

13. 07. 2011

Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/2007 -uradno prečiščeno besedilo in 65/2008) v tretjem odstavku 174. člena Uradniški svet pooblašča, da v sodelovanju z reprezentativnimi sindikati v organu in strokovnimi združenji javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti sprejme kodeks etike javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti (v nadaljnjem besedilu: Kodeks).

več

NAMERA O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

24. 06. 2011

Na podlagi 8.člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.list RS, št. 14/2007) in 63. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.list RS, št. 84/2007 in spremembe) Občina Kostel objavlja naslednjo NAMERO Občina Kostel bo kot lastnica zemljišča s parc

več

JAVNI POZIV K ODDAJI VLOG ZA IZBOR DELODAJALCEV V ENOTNO REGIJSKO ŠTIPENDIJSKO SHEMO (RŠS DOLENJSKA) ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2011/2012

13. 05. 2011

Namen javnega poziva je ugotoviti kadrovske potrebe delodajalcev, za katere bodo razpisane štipendije iz enotne Regijske štipendijske sheme za Dolenjsko (v nadaljevanju RŠS Dolenjska) v letu 2011. Predmet javnega poziva je izbor delodajalcev za vključitev v RŠS Dolenjska v šolskem/študijskem letu 2011/2012. Na osnovi i

več

POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST

9. 05. 2011

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/2007 in 11/2011) in Odloka o plakatiranju in oglaševanju na območju občine Kostel (Uradno glasilo Občine Kostel, št. 08/02)objavljamo:

 POGOJE ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST

več

RAZPIS DOLGOROČNIH POSOJIL IN POSOJIL ZA NOVA DELOVNA MESTA

25. 03. 2011

Obveščamo vas, da je Razvojni center Novo mesto d.o.o. dne 25.3.2011 v Uradnem listu št. 22 objavil dva razpisa posojil, in sicer Razpis dolgoročnih posojil in garancij GSD za leto 2011 Razpis posojil za nova delovna mesta in obratna sredstva (Mikrokrediti) za leto 2011   Pred tem pa je bil že objavljen

več

SKLIC ZBORA OBČANOV VAŠKIH SKUPNOSTI

16. 03. 2011

Na osnovi 59. člena Statuta Občine Kostel (Uradno glasilo Občine Kostel, št. 04/10 UPB-1) SKLICUJEM zbor občanov Vaške skupnosti Banjaloka,
ki bo v torek, 22.3.2011, ob 18. uri, v prostorih Banjaloka 8a, 1336 Kostel,   zbor občanov Vaške skupnosti Vrh,
ki bo v torek, 29.3.2011, ob 19. uri, v prostorih Vrh pri Fari 1, 1336 Kostel (Lukčeva domačija),   zbor občanov Vaške sk

več

POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST

1. 03. 2011

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/2007, 103/2007-ZPolS-D, 105/2008 Odl.US: U-I-295/07-8) in Odloka o plakatiranju in oglaševanju na območju občine Kostel (Uradno glasilo Občine Kostel, št. 08/02) objavljamo: POGOJE ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST

več

JAVNA RAZPRAVA O PREDLOGU STRATEGIJE TURIZMA V OBČINI KOSTEL DO LETA 2015

8. 01. 2011

Na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Kostel (5. redna seja, 08.01.2011), da se o predlogu Strategije razvoja turizma v občini Kostel do leta 2015 opravi javna razprava, ki bo potekala 30 dni, Občina Kostel objavlja JAVNO RAZPRAVO O PREDLOGU STRATEGIJE TURIZMA V OBČINI KOSTEL DO LETA 2015
I.

več

JAVNA RAZPRAVA O PREDLOGU PRORAČUNA OBČINE KOSTEL ZA LETO 2011

29. 12. 2010

Občina Kostel na podlagi 88. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kostel (Uradno glasilo Občine Kostel, št. 04/2010-UPB1) daje v javno razpravo predlog Proračuna Občine Kostel za leto 2011, ki je dosegljiv na spletnem naslovu www.kostel.si ali na oglasni deski Občine Kostel. Javna razprava bo potekala v obdobju od 29.12.2010 do vključno 13.1.2011. V času javne razprave lahko pripombe in pred

več

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO STANOVANJA

17. 12. 2010

Občina Kostel, Fara 30, 1336 Kostel, na podlagi 19. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in 38. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07), Odloka o proračunu Občine Kostel za leto 2010 (Uradno glasilo Občine Kostel, št. 1/10 in 9/10) in Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja Občine Kostel za leto 2010 objav

več

ODLOČBA O DOLOČITVI MEJ OKUŽENIH IN NEVTRALNIH OBMOČIJ TER ŽARIŠČ OKUŽBE S HRUŠEVIM OŽIGOM

24. 11. 2010

Na podlagi drugega odstavka 76.b člena Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (ZZVR-1-UPB2, Uradni list RS. št. 62/07, uradno prečiščeno besedilo, in 36/2010; v nadaljevanju ZZVR-1) izdaja direktor Fitosanitarne naprave Republike Slovenije (v nadaljevanju: Uprava) v zadevi preprečevanja širjenja in zatiranja hruševega ožiga naslednjo Odločbo o določitvi mej okuženih in nevtra

več

SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI OPPN FARA

29. 10. 2010

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 in 108/09) in 15. člena Statuta Občine Kostel (Uradno glasilo Občine Kostel, št. 04/2010-UPB1) je župan Občine Kostel dne 29.10.2010 sprejel Sklep o javni razgrnitvi predloga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja Fara - OPPN Fara, ter okoljskega poročila.

več

OBVESTILO O ZAKLJUČKU JAVNEGA NATEČAJA

9. 09. 2010

Razvojno informacijski center Bela Krajina s partnerji (Občina Črnomelj, Občina Kočevje, Občina Kostel, Občina Metlika, Občina Osilnica in Občina Semič), ki je razpisal natečaj za izdelavo logotipa in celostne grafične podobe za turistično destinacijo »REKA KOLPA« in turističnega produkta sporoča, da je javni natečaj uspešno zaključen.

več

JAVNI RAZPIS ŠTIPENDIJ ŠTIPENDIJSKE SHEME ZA DOLENJSKO

8. 09. 2010

Razvojni center Novo mesto d.o.o., ki je izvajalec programa »Regijske štipendijske sheme za Dolenjsko«, je v ponedeljek, 06.09.2010 objavil na svoji spletni strani Javni razpis štipendij enotnih Regijskih štipendijskih shem za šolsko/študijsko leto 2010/2011. Razpis je namenjen dijakom in študentom JV Slovenije.

več

JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA GRADNJE, UPRAVLJANJA IN VZDRŽEVANJE ODPRTEGA ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA ELEKTRONSKH KOMUNIKACIJ V OBČINAH ČRNOMELJ, DOBREPOLJE, KOČEVJE, KOSTEL, METLIKA, OSILNICA, RIBNICA IN SODRAŽICA

6. 08. 2010

Javni partnerji Občina Črnomelj, Občina Dobrepolje, Občina Kočevje, Občina Kostel, Občina  Metlika, Občina Osilnica, Občina Ribnica in Občina Sodražica vabijo vse zainteresirane zasebne subjekte, da skladno z javnim razpisom, objavljenim na Portalu javnih naročil, št. JN7243/2010 dne 6. 8. 2010, in spletnih straneh Javnih partnerjev ter v skladu z  razp

več

ZAČETEK PRIPRAVE OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

5. 08. 2010

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 in 108/09) je župan Občine Kostel sprejel Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta.

več

ZAČETEK PRIPRAVE PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA OBMOČJE UREJANJA FARA

24. 06. 2010

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 in 108/09) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Kostel (Uradni list RS, št. 58/99) je župan Občine Kostel sprejel Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja Fara.

več