Domov     O nas     Kontakt

16. April 2021 

OBJAVA NATEČAJA ZA ZASEDBO PROSTEGA DELOVNEGA MESTA STROKOVNI SODELAVEC VII/1 - PRIPRAVNIK

Na podlagi 56. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPDVE) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19 in 203/20 – ZIUPOPDVE) Občina Kostel Vas 4 , 1336 Kostel objavlja prosto delovno mesto za zasedbo prostega delovnega mesta:

STROKOVNI SODELAVEC VII/1  – pripravnik

 Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • najmanj visokošolska strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja) ali najmanj visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja);
 • vozniški izpit B kategorije

 
Delovne naloge:

 • organiziranje delovnega procesa,
 • nadzor in skrb za nemoten potek delovnega procesa,
 • opravljanje organizacijskih in strokovnih nalog z delovnega področja,
 • spremljanje, posredovanje in usklajevanje predlogov in pobud ter njihovo posredovanje pristojnim organom in službam,
 • reševanje zahtevnejših pobud in predlogov,
 • koordiniranje dela,
 • odgovornost za materialne vrednosti,
 • sodelovanje pri izvajanju postopkov z delovnega področja,
 • pripravljanje analiz, poročil in gradiv,
 • izvajanje enostavnih pravnih nalog
 • sodelovanje v zahtevnejših pravnih nalogah
 • oblikovanje gradiv s predlogi ukrepov
 • izvajanje nadzora nad pravilnim in pravočasnim izvajanjem pogodbenih obveznosti,
 • izvajanje strokovno tehničnih nalog,
 • usklajevanje s pristojnimi organi
 • opravljanje drugih nalog po navodilih župana in direktorja občinske uprave.


Strokovno usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi prejete dokumentacije ter na podlagi razgovora s kandidati oziroma s pomočjo morebitnih drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti.

Če z izbranim kandidatom po opravljenem predhodnem zdravstvenem pregledu ne bo ugotovljenih zadržkov, bo delovno razmerje sklenjeno za določen čas 8 mesecev, s polnim delovnim časom.

Izhodiščni plačni razred delovnega mesta je 24  (oz. 1.085,43 EUR  bruto).

Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih  Občine Kostel, Vas 4, 1336 Kostel.

Prijava mora vsebovati:

 1. Kopijo diplome o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna vrsta študijskega programa in smer izobrazbe ter datum zaključka študija (diploma) in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena.
 2. Kratek življenjepis.
 3. Podpisano izjavo kandidata o izpolnjevanju pogojev

Prijavo je potrebno oddati na priloženem obrazcu.

Kandidati pošljejo pisno prijavo s prilogami (z označbo: za natečaj št. - prosto delovno mesto strokovni sodelavec  pripravnik- DM J017135 na naslov: Občina Kostel, Vas 4, 1336 Kostel, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani  portala Občine Kostel in Zavoda RS za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@kostel.si pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Neizbrane kandidate bomo pisno obvestili po zaključenem postopku izbire.

Informacije o izvedbi natečaja daje g. Ložar Matjaž na tel. št. 01 8948 006.

Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške. V primeru zaposlitve, kandidate obveščamo, da se osebni podatki, ki so v kadrovski evidenci, med državnimi organi prenašajo.